li VUURWERK fl KNAL- PRIJZEN i fUF KROKODIL I i Hts 2 Knallen en pijlen In de eerste naoorlogse jaren was de behoefte tot knallen (begrijpelijk) niet groot. Beginjaren vijftig stond in de Alge mene Politie Verordening van Leeuwar den dat het, 'behoudens goedkeuring van burgemeester en wethouders, verboden is vuurwerk op of aan straat, erf of tuin af te steken, teer- of pektonnen te branden of vuurwapenen af te schieten' (sic). Aan kin deren beneden 21 jaar mocht geen vuur werk worden afgeleverd en zij mochten zelfs geen vuurwerk bij zich hebben. Dat nam niet weg dat er geleidelijk aan steeds meer vuurwerk werd gemaakt, gekocht en afgestoken. Enkele verkooppunten van vuurwerk beginjaren vijftig: ACRO (Prins Hendrikstraat 7), Stein (Sint Jacobsstraat 6) en Bakker (Kleine Hoogstraat). De Eerste Nederlandse Kunstvuurwerk Fabriek Firma J.N. Schuurmans rustte in die jaren op enkele pijlers: het (grote) kunstvuurwerk, het klein vuurwerk, klappertjes en signaalammunitie voor het leger. De vaste ploeg van circa 15 man die bezig was met de fabricage van klein vuurwerk kreeg jaarlijks tegen de herfst versterking, speciaal gericht op de fabri cage van vuurpijlen omdat die minder De kerstboom op de Brol bij het Naauw in 1956 Foto: Sjoerd Andringa lang houdbaar zijn. Met de import van (goedkoop) Chinees vuurwerk eind jaren zestig verschoof het accent bij Schuur mans van fabricage naar opslag en distri butie. Bekende verkooppunten in de jaren zestig/zeventig: Het Friesche Jagershuis, Sporthuis De Krokodil en Vossenberg op de Nieuwestad, It Uleboerd (Prins Hen drikstraat 7) en (toen ook al) Wever in de Oude Doelesteeg. In de jaren zeventig ging in Leeuwar den de (legale) vuurwerkhandel al rond half december los. De toen geldende vuur werkverordening bepaalde dat vuurwerk slechts afgeleverd mocht worden aan boven-achttienjarigen. Afsteken van vuur werk was verboden, met een algemene ontheffing bij de jaarwisseling van 23.00 uur tot 01.30 uur. Gaandeweg is de rege ling verruimd tot de gehele Oudejaarsdag. Tegelijk is de verkoop juist beperkt tot de laatste drie werkdagen van het jaar. Ook andere voorwaarden tot verkoop (bij voorbeeld opslagvereisten) werden aange scherpt. Vanaf de jaren negentig opereert in Leeuwarden rond de jaarwisseling een zogenoemd vuurwerkteam, dat de illegale handel moet aanpakken. Met het lik-op- stuk beleid wordt iedereen aangepakt die met vuurwerk voor overlast zorgt; een werkstraf via Bureau Halt is vaak opge legd. Het aanbod is enorm verruimd. Van de rotjes, vuurpijlen, voetzoekers, Bengaals vuur, Romeinse kaarsen, astronauten, gillende keukenmeiden, zeven- en veer tigklappers, kanon- en donderslagen uit de eerste naoorlogse decennia, tot 100.000 klappers, lawinepijlen, strijkers en nitraat- en vlinderbommen van de laatste jaren. Carbidschieten is vanzelfsprekend minder gebruikelijk in de stad, hoewel bewoners van bijvoorbeeld het Engelse plein daar anders over kunnen denken. Bollen en kramen, schotten en stappen De professionele oliebollenbakkers heb ben de opkomende concurrentie van het 'fetpantsje' in de eigen Leeuwarder keu ken glansrijk doorstaan. Ondanks adver tenties van Koopmans als deze uit 1948: 'Vader Tijd zorgt voor het nieuwe jaar... en moeder voor die heerlijke oliebollen en appelbeignets van Koopmans zelfrijzend bakmeel'. En ondanks verkoopacties van Tegan WlÊfÊf^ HKU WHTAP- HOEK WEER* QWl EEUWARDËN Advertentie van Sporthuis De Krokodil, 1977 Archief Leeuwarder Courant elke zichzelf respecterende vereniging, zoals de inspanningen in 1953 van de buurt- en speeltuinverenigingen Achter de Hoven en Insulinde, de muziekvereni ging Euphonia en gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht, die huis aan huis duizenden bollen verkochten. De Koopal- len, Wieldersen en Buwalda's hebben het hoofd boven het vet kunnen houden, met hun kraam op wisselende locaties in het centrum: hoek Wirdumerdijk/Naauw, Waagplein, bushalte Zuiderstraat en Langepijp. Vooral in de jaren tachtig en begin jaren negentig veranderde de Nieuwestad oudejaarsmiddag traditiegetrouw in een muur van rolluiken, houten schotten en pantserglas. Gemeenteraadslid Jan Bij- kersma (WD) verzuchtte op een gege ven moment: 'met al die dichtgespijkerde ramen in de binnenstad kreeg ik het gevoel in een getto te lopen'. Burgemees ter Te Loo vroeg zich daarbij af wat beter zou zijn: 'een keer per jaar alles dichtspij keren, of werken met rolluiken die het hele jaar de sfeer bederven.' Na enkele rustige jaarwisselingen waagde een groot aantal Leeuwarder middenstanders de gok en zag af van voorzorgsmaatregelen. De af en aanrij dende montagebedrijven doorkruisten op oudejaarsmiddag de oliebollenhalers én de automobilisten die tegen een geringe betaling een veilige overnachtinglocatie

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 4