Li i QVCk^b LaJÊ 4 Organisatie oudjaarsfeest 1976 Rapenburg. Van links naar rechts: Krijn Olthof, Joop Jongbloed, Sjoerd Tjepkema, Walter Kromhout, Rob Oiling, Wiep Schuurmans Collectie Walter Kromhout vernielingen, vechtpartijen en brandjes, volgden de eerste charges op de Nieuwe stad rond 03.00 uur en kregen groepjes jongeren vervolgens nog wat begeleiding richting hun woonwijken. Het verwachte positieve effect van het openhouden van cafés bleef uit. Slechts weinig horecaon dernemers maakten van de gelegenheid gebruik de deuren open te gooien. De kosten van de jaarwisseling van 1986 op 1987 werden in totaal door de gemeen tepolitie becijferd op ƒ256.000,-: de inzet van extra personeel en de aangerichte vernielingen waarvan overheidsinstellin gen en particulieren de dupe werden. Oudejaarsnacht 1987/1988 verliep ver houdingsgewijs vrij rustig. Commandant Nico van Heiten had de indruk dat het feest in de Frieslandhal (zie hierna) en de herinvoering van de voetsurveillance van de gemeentepolitie, hiertoe bijgedragen hebben. Met name in de binnenstad sneu velde veel minder glas. Het Leeuwarder imago, dat door som mige media al zo was benadrukt dat er een plaats gereserveerd was in de 'top vier' op de landelijk lijst van probleem steden, werd in ieder geval opgevijzeld. Dorpsblad De Kobbeflecht van Lekkum, Miedum en Snakkerburen meldde trots dat in de dorpen tijdens de jaarwisseling niets vernield is. 'Burgemeester Te Loo zal daarom volgend jaar wel geen feestje voor ons willen organiseren'. De Leeuwar der Courant merkte daarover op: 'Tsja, waar geen telefooncel is, kan niemand hem opblazen.' Ook de daarop volgende jaarwisselingen verliepen relatief rustig, als een drukke zaterdagnacht. Opvallende en soms dra matische gebeurtenissen: de dood van de 33-jarige Mient Peper die in de oude jaarsnacht van 1990 aan het hoofd werd getroffen door een projectiel, een volledig uit de hand gelopen familievete aan het Mariniersespel (1993), mishandeling met dodelijke afloop van een 18-jarige bewo ner van De Terp (1994), de zeer koude jaarwisseling van 1996 op 1997 (min 12, gevoelstemperatuur min 19), de Kota Radja brand (2007) en de zeer dichte mist van begin 2008, waardoor zeven voetgan gers en een scooterrijder te water raak ten. De eeuwwisseling verliep buitengewoon goed; 'niets te beleven' aldus de hoofdof ficier van justitie. De Leeuwarder Cou rant kopte: 'Rampenstaven vervelen zich zeer'. Feesten en partijen Na de (opnieuw) forse ravage in de bin nenstad als gevolg van de jaarwisse ling 1986/1987 kwam de voorzitter van de Winkeliersvereniging Nieuwestad en omgeving, Jaap Ket, met het voor stel om de bruggen naar de binnenstad oudejaarsnacht open te draaien en op de vaste bruggen iedereen die het centrum in wilde te controleren op identiteit en bedoelingen. Als alternatief zag Ket de mogelijkheid om alleen de Nieuwestad af te zetten, door het afsluiten van de ste gen en de toegangswegen. Hij erkende de mogelijke verschuiving van proble men naar de woonwijken, 'maar daar zitten niet de grote, dure ruiten'. Voorzit ter Joost van der Kam van de City Club ging dit allemaal wat te ver. Hij gaf aan de hele oudejaarsavond voor zijn winkel gestaan te hebben en dat had geholpen. 'Eventueel kan gedacht worden aan een eenmalige afdichting, liever dan plaatsing van rolluiken.' Ook de gemeente ging het voorstel van Ket te ver. Wel nam zij het initiatief tot organisatie van een groot feest in de Fries landhal, voor het eerst bij de jaarwisse ling 1987/1988. Niet zozeer met de bedoe ling om de verzekeringsmaatschappijen tegemoet te komen, maar vooral om er voor te zorgen dat Oud en Nieuw positief wordt beleefd in de stad. Het grootscheep se vuurwerk dat om 01.00 uur voorafging aan het feest in de Frieslandhal trok naar schatting tienduizend kijkers, terwijl enige duizenden bezoekers op het feest afkwamen. Reactie uit de gemeenteraad: 'De opzet is geslaagd, de negatieve spiraal is doorbroken'. In totaal is er 19 keer een zogenoemde Warme Winternacht georganiseerd. Niet altijd zonder slag of stoot. Regelmatig waren er discussies over de diverse bij-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 6