5 dragen of over juist het ontbreken daar van. Eventjes is zelfs overwogen entree geld te heffen. De opzet bleef al die jaren grotendeels gelijk: vanaf 01.00 uur een groot vuurwerk (voorzover mist of regel geving geen belemmering vormden) en vervolgens diverse muzikale optredens in de Frieslandhal/FEC. Enkele beken de namen: Arne Jansen (1989), George McCrae (1991), Marco Borsato (1993) en natuurlijk Johnny Johanna (1997). Een in meerdere opzichten forse ordedienst was op de been. Vanaf 02.00 uur reden diverse (gratis) busdiensten naar de bui tenwijken. In de topjaren werden bijna 15.000 bezoekers geteld en zeker het dub bele bij het voorafgaande vuurwerk. De Aegon stelde voor het vuurwerk bij de oudejaarsnacht 1988 ƒ20.000,- beschik baar. Gemeenteraadslid Piet Meerdink (PAL/GroenLinks) deed de organisatoren het idee aan de hand als tegenprestatie reclame te maken voor een brandwonden verzekering. Eind 2006 werd bekend gemaakt dat Leeuwarden het dat jaar zonder Warme Winternacht zou moeten stellen. De ani mo bij bezoekers liep geleidelijk terug zonder dat ordeproblemen in het centrum terugkeerden, bedrijven stopten met sponsoring en de organisatiekosten lie pen op. Bovendien openden steeds meer horecagelegenheden in de binnenstad hun deuren; toegang was veelal alleen mogelijk met vooraf gekochte entreekaar- ten. Al met al hebben de Winternachten enorm bijgedragen aan een veel rustiger verloop van de jaarwisseling in Leeuwar den. Als alternatief kwam de gemeente in 2007 met het idee van een Aftelfeest op het Oldehoofsterkerkhof. Politiechef Mare Jacobs vond het echter, mede door de kor- Vu-jrKGrx KIi C 10 St. ASTRONAUTEN Nret in; uï hsnd harden SCHUURMANS LEELJWAHDEN Verpakkingsmateriaal N. V. Schuurmans te voorbereidingstijd, onverantwoord. De verwachte vijf- tot tienduizend bezoekers zouden te veel druk geven op de binnen stad. Een jaar later is er het een en ander veranderd. Niet alleen de rol van Mare Jacobs (voorzitter Stichting Winterfeest), maar ook de inbedding van het Aftelfeest in een groots Winterfeest, inclusief ijs baan op het Oldehoofsterkerkhof en fes tiviteiten rondom het eeuwfeest van de Friese Elfstedentocht. De politie kon nu haar goedkeuring geven. De eerste editie is een groot succes geworden. Een paar duizend mensen bezochten het Oldehoof sterkerkhof, zonder dat dit heeft geleid tot incidenten. Slepen en duiken Het nieuwj aarssiepen (nijjierstögjen) wordt in Leeuwarden weinig gedaan. Gebaseerd op het oude Friese volksge loof ('in de kerstnacht geen linnengoed op de bleek laten liggen, omdat de duivel er anders met zijn vuile pooten op trapt') werd met name op het platteland alles wat los en vast zat bijeengebracht op een centraal punt in het dorp. Letterlijk en figuurlijk hoogtepunt was de demontage van een boerenwagen die op een dak weer in elkaar werd gezet. In Leeuwarden ging het slepen in de jaren vijftig en zestig niet veel verder dan de verplaatsing van vlaggenstokken, tuinhekjes en vogelhuisjes. Een uiterst kritische Leeuwarder Courant in 1965: 'dergelijke geest- en zinloze sleperijen versterken het plattelandskarakter van de hoofdstad' en 'het verslapte ouderlijk gezag en de ruggensteun van een WA- verzekering zijn de oorzaken.' Niet onaardig was het neerleggen in de nacht van oud en nieuw van 1968/1969 van twee spoorbielzen voor de ambtswo ning van de commissaris van de konin gin mr. H.P. Linthorst Homan, met het opschrift 'Noch ien jier lest fan dwarslig gers'. Op nieuwjaarsdag 2000 beproefden vijf duikers het ijskoude water van de vijf meter diepe vijver van het Vosse- park, onder toeziend oog van zo'n veer tig belangstellenden. Het begin van een voorzichtige traditie. Een paar jaar later keken enkele honderden toeschouwers toe hoe een dertigtal nieuwjaarsduikers bij de Affiche Warme Winternacht 2002 Collectie Walter Kromhout Prinsentuin in het water sprongen. Op 1 januari 2008 stonden er al 75 klaar voor de duik. Door ijsvorming begin 2009 werd het evenement op het laatste moment afgeblazen. Tenslotte 'Men kan toegeven dat er aantrekkelijker volksgebruiken te bedenken zijn dan die aan het duo Oud en Nieuw zijn verbon den; men kan spreken van 'een loze tradi tie' en dat het een heel ding is dat men het weer tot een nieuw jaar heeft gebracht; men kan het betreuren dat de Oudejaars nacht bij voorkeur wordt gebruikt om zich met de politie in kracht te meten; maar tegen waardeoordelen, verboden, waarschuwingen en kritiek in, handhaaft de folklore rond de jaarwisseling zich en schijnt vooral in zijn spektakulaire en lawaaiige vormen met name in de grote stad nog aan populariteit te winnen', zo schreef S.J. van der Molen in 1961 in Levend volksleven. MUU^LLL

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 7