8 Pugh's Place met achterban op de trappen van het Gerechtsgebouw begin jaren '70 insluipingen omwille van de sensatie en dergelijke. De Vliegende Tijgers hadden een club huis nabij de Schrans. De leider verklaar de tijdens een rechtbankzitting dat men daar spelletjes als domino en mens-erger- je-niet deed. De rechter moest echter in 1965 constateren dat deze groep een spoor van vernielingen door de stad trok en zich schuldig maakte aan inbraken en diefstal len. De opbrengst van de strooptochten kwam overigens veelal ten goede aan de club. Ook de leden van de Hawks, met als thuisbasis een onbewoonbaar verklaarde woning aan de Huizumerlaan, werden in verband gebracht met diefstal en heling. De meest bekende bende werd gevormd door de Dingly Boys, een groep jongens tussen de 16 en de 20 jaar van het Vliet en omgeving. Hun clubhuis bevond zich aan de Nieuweburen, tussen de Poptasteeg en de Breedeplaats. Muziek werd gemaakt onder de naam De Strangers, onder lei ding van Watze van der Wal en met als overige bandleden Jopie Bijlsma, Tjeerd Koning, Jelle Wijma, Dikkie Hiemstra en Arjen Miedema. De leden van de club betaalden 5 kwart jes in de week, waarvan gestookt werd en de huur en electriciteit betaald kon wor den. De beheerder die naast het clubhuis woonde: 'de Dingly Boys geven de indruk erg rustig te zijn.' Dat beeld werd op 21 april 1965 wreed verstoord door een uit zending van de actualiteitenrubriek van de Vara, Achter het Nieuws. Daarin werd een filmpje getoond over de Dingly Boys, gemaakt door het zogenaamde Dodgers Syndicate uit Amsterdam, met Wim van der Linden als voorman. De korte docu mentaire gaf een indruk van de dage lijkse bezigheden van de groep: kaarten, zuipen, knokken, roken. Enkele miljoenen kijkers leerden de groep een beetje ken nen: 'zelf doen en laten wat we zelf willen en geen regels volgen die door bejaarden zijn opgesteld.' De Leeuwarder Courant reageerde weinig enthousiast: 'nu weten we dankzij de VARA wie Arjen Miedema en zijn Dingley Boys zijn en dat er nog een tweede bende in ons rustige Leeu warden huist, de Zwarte Panters, die af en toe op weinig zachtzinnige wijze met de boys op de vuist gaan.' 'Een voorbeeld van reclame voor de Friese hoofdstad was de uitzending allerminst. Wij maakten voor het eerst kennis met de Dingly Boys via de beeldbuis en daar mag het wat ons betreft bij blijven.' 'Het gaat slechts om een handjevol jongelieden, wier ongewoon gedrag bepaald niet representatief is voor de Leeuwarder jeugd en die het in feite nauwelijks verdiende om zoveel aandacht te krijgen. Niet alleen omdat Leeuwarden er wellicht ongewild door in een minder gunstig daglicht werd gesteld, maar ook en vooral omdat de Dingly Boys er ten onrechte uit zouden kunnen concluderen dat zij van enige betekenis zijn.' De confrontatie in de documentaire met de rivaliserende Zwarte Panters bleek in scène gezet. De Leeuwarder Courant van 23 april 1965 stelde dan ook dat de zaak schromelijk overtrokken was. Infor matie bij de Reclasseringsraad leerde: 'een muziekclubje; ze doen geen kwaad; de politie weet er alles van'. Commissa ris Houwing illustreerde dat met: '...deze langharige en met lederen vesten geklede slenteraars, waardoor Leeuwarden een negatieve bekendheid ging genieten'. In 1966 transformeerden de boys een voormalige bakkerij aan de Voorstreek 63 tot beatkelder, Dingetje NV. Vrijwel elk weekend kwamen daar enkele honderden jongeren op af. Arjen Miedema had grote plannen: 'progressieve toneelvoorstellin gen, teach-ins, modeshows met beatbe- geleiding en een competitiewedstrijd voor beatgroepen'. Het mocht niet zo zijn; eind van het jaar werd de beatclub gesloten omdat Concertzaal Schaaf (op ongeveer 6 meter afstand) teveel last van de muziek had. 'Alsof het bij ons in de zaal was', aldus de heer Boetes van Schaaf. Kunst en kitsch Tegenhangers van de nozems waren de zogenaamde artistiekelingen. Jongeren (veelal scholieren en studenten) uit de middenklasse, die niet zoals de nozems de straat als domein hadden, maar juist kozen voor specifieke gelegenheden als sociëteiten en cafés. Jazzmuziek, Cobra en literatuur van de vijftigers waren populair in deze kringen. In een gehuurd huisje aan de Rue de Sacrement werden enkele discussie-avonden georganiseerd. Aan de Heerestraat 19 vond een groep jongeren met onder anderen Tom Hage-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 10