9 man, Evert Duintjer Tebbens, Sikke Doele en Dick de Graaf, met name van de kunst nijverheidsscholen Minerva uit Groningen en Vredeman de Vries in Leeuwarden, onderdak: Groep Beeg '62. 62 naar het jaar van oprichting, Beeg werd toegelicht als 'een betekenisloos woord, dat wij bete kenis gaan geven'. Iedereen die actief was in takken van beeldende kunst, literatuur of muziek kon lid worden. Opzet was de uitwisseling van ideeën, organisatie van exposities, poëzie-avonden en concerten, het bieden van atelierruimte en het tonen van bijzondere voorstellingen. Het concert voor een geluidloze piano was een voor beeld van het laatste. Een toneelvoorstel ling waarin alleen de woorden 'ja' en 'nee' werden gesproken, eveneens. Enkele pro-provo acties werden gehou den; in de nachtelijke uren werd het woord STANK geschilderd langs de grachten en TUNNEL bij de Schrans-overweg. 'Korte woorden want het moest snel gebeuren', aldus Sikke Doele. De huur van het pand bedroeg ƒ6,- per week, exclusief water en licht. Een redelij ke prijs gezien 'de afgeleefde woning, trap te steil, vloeren te wankel, enig gevaar van instorten'. Twee jaar na de oprichting bleek de huurprijs toch zodanig dat deze niet meer kon worden opgebracht en de huur werd beëindigd. Begin 1966 gingen zelfs de Dingly Boys op de artistieke toer en pasten hun naam er op aan: Les Gargons Dingly. Deze meta morfose was hun ingegeven door de eerder genoemde Wim van der Linden. Er zou dan wellicht een tweede TV-uitzending inzitten. Het atelier aan de Nieuweburen stond in ieder geval binnen de kortste keren vol met 'protest-paintings', protest tegen het idee dat alleen academisch ge vormden zouden kunnen schilderen. André van der Louw schreef hierover in 1966 in Hitweek: 'De Dingly Boys van wel eer waren allerminst brave, maar nu zeer bezige gargons dingly geworden. De een schrijft, een ander schildert. Of het wat wordt weten we niet. Maar het is een bete re manier om je handen te gebruiken.' Beatcultuur Rond 1965 ontstond een levendige beat- muziekcultuur. Tal van bandjes werden geformeerd, soms met eigen fanclub en clubblad. In sociëteiten, jeugdcentra, buurthuizen en dancings werd volop gespeeld. Een van de meest legendarische groepen was natuurlijk The Latches, met Jaap Sinnema, Arie Zoethout, Rob Rom- kes, Anton van der Lei en Frits Smidt. Op 2 oktober 1966 deden The Latches een poging om het wereldrecord onafge broken musiceren op hun naam te bren gen. In Roei's Coffeeshop speelden ze maar liefst 13 uur en 45 minuten achter elkaar: het oude record van Unbeatable gebroken. The Latcher, een mixdrank van louter frisdranken, werd daarna het favo riete drankje bij Roei's. Andere bekende namen: The Fabulous Beats met Dirk Beintema, Unbeatable, The Mystery Five van de broertjes Tanahatoe, The Moves met drummer Dries Onclin en Sound '66. Pugh's Place viel op door hun single Nothin' is real here en door de veelkleuri ge en flitsende lichtinstallatie en automa tische bellenblazer, gebouwd door techni cus Piet van der Wal. Met Boudewijn de Groot als producer is nog een album opge nomen. Een mooi overzicht van de jaren zestig bands is te vinden in het in 2009 verschenen boek Sixties onder de Olde- hove van Dirk Kamminga. Provo's Vanuit diverse geledingen ontstond, in navolging van de Amsterdamse provo's en hun activiteiten rond Het Lieverdje aan het Spui, ook in Leeuwarden een soort provobeweging. Steeds vaker wer den vermeende misstanden op een pro vocerende en veelal ludieke wijze aan de kaak gesteld. W. Buikhuisen stelde in zijn proefschrift: 'Het aantal werkelijke herrieschoppers is betrekkelijk klein en hun moed schommelt met de afstand die er tussen hen en de dienstdoende agenten ligt'. De eerste happening in Leeuwarden vond begin september 1965 plaats op het Zuiderplein, rond het beeld van Us Mem. De happening was vooral gericht op toenmalig burgemeester Adriaan van der Meulen, naast geheelonthouder ook vegetariër en om die reden bijgenaamd 'Adriaan de grasvreter'. Hem werd verwe ten van Leeuwarden een 'saaie, gezapige, ingeslapen, dode stad te maken, waar de jeugd verdort en vertrekt'. Vanuit de Doe- De in 1959 opgerichte jongerenclub de Dingly Boys in het clubpand aan de Nieuwebu ren in mei 1964 Foto: Leeuwarder Courant

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 11