Vietnam demonstratie van de New Left Beweging op de Lange Pijp rond 1967 Foto: Piter Doele Oomes, Sjoerd Cuperus, Suus Haagen beek, Herre Hooghiemster, Marcel Jacobs en Alle Pieron) nodigden via een ingezon den brief in de Leeuwarder Courant alle Leeuwarders met goede ideeën uit om deel te nemen. Bedoeling van Axies was het 'conservatieve en starre beleid' van de toenmalige gemeenteraad te doorbreken en een groot aantal dringend gewenste vernieuwingen snel door te voeren. Sjoerd Cuperus terugblikkend in Hipporama: 'De gemeenteraadsleden van Axies werden de verspieders in het miljeu der autoriteiten. En die rapporteerden naar de basis wat daar gebeurde. En dan zouden wij wel onze maatregelen nemen'. De oprichtingsvergadering van februari 1970 in kunstcentrum Prinsentuin trok een onverwacht groot aantal belangstel lenden. Enkele punten uit het program ma: behoud van de binnenstad, meer samenspraak bij ruimtelijke ordening, plaatsing parkeermeters in de binnen stad, opbrengst daarvan ten behoeve van het openbaar vervoer, aanleg van voetgangerstunnels, instellen van een rondwegbusdienst. Wezenlijk verschil met de Kabouters bestond er in, dat die groepering een alternatieve maatschap pij nastreefde (Oranje Vrijstaat), terwijl Axies juist veranderingen wilde doorvoe ren binnen de bestaande maatschappij. Uiteindelijk scoorde Axies bij de gemeen teraadsverkiezingen van 1970 boven ver wachting maar liefst twee raadszetels, die bezet werden door lijstaanvoerder Theo van Haaren en Rineke Woudstra. Een gedenkwaardige start en een gedenk waardig vervolg met de oprichting van actiegroep Het Kloppend Hart, tijdschrift Kaktus, de entree van Piet van der Wal in de gemeenteraad in 1972, de vorming van PAL in 1978 en uiteindelijk PAL/Groen- Links in 1991. Daar moeten we het een andere keer nog maar eens over hebben.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 15