22 Het Huizumer fanfarekorps De Volharding rond 1910 met dirigent Majoor Kramer stond niet als zelfstandig wonende inwo ner van de gemeente Leeuwarderadeel ingeschreven. Misschien was zij inwonend bij haar ouders of familie. Op de geboor teakte van het kind staat dat zij geen beroep had. Door het ontbreken van een vader deed de dokter aangifte van deze geboorte bij de Burgerlijke Stand. Op de akte schreef hij 'verklarende de aange ver bij de bevalling tegenwoordig te zijn geweest'. Het kind, een jongen, kreeg de naam Pieter. Op 20 maart werd door de moeder, ten overstaan van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, het kind als het hare erkend. In die tijd werkte de ambtenaar van de Burgerlijke Stand ook nog als particulier, door de geboorten, huwelijken en sterfge vallen in de gemeente apart op te schrij ven en deze gegevens wekelijks aan de krant af te staan. Daarvoor werd hij door de krant betaald. De gegevens verschenen in de krant in de rubriek Familieberich ten. Op 8 maart 1909 kwam de gemeente secretaris voor een kwestie bij de dokter en die vroeg hem lachend of hij de krant al had gelezen. Dit bleek niet het geval te zijn en toen vertelde de geneesheer dat hij in de krant ten onrechte als vader van het kind van Anna Terpstra werd bestempeld. Inderdaad stond onder 'geboorten' Pieter, z.v. Willem Sinninghe Damsté en Anna Terpstra. De gemeentesecretaris vond dat deze onjuistheid gerectificeerd moest wor den door middel van een ingezonden stuk. Hij ging naar huis en met een rectificatie keerde hij weer bij de dokter terug. Daar in werden nog enkele kleine wijzigingen aangebracht en voordat het naar de krant werd gezonden, vertelde de dokter dat hij ook een ingezonden stuk had opgesteld. De rectificatie verscheen op 9 maart 1909 in de Leeuwarder Courant, waarin de berichtgever van de burgerlijke stand verklaarde dat in de familieberichten van 8 maart een fout was geslopen. Als vader van de jonggeborene werd abusievelijk de heer W. Sinninghe Damsté vermeld. Dat was abuis. De vergissing is ontstaan doordat 'bij gebreke van de vader, de behandelende geneesheer is belast met de aangifte'. Daardoor was diens naam in de geboorteakte opgenomen. Tenslotte werden verontschuldigen aan de dokter aangeboden. Ergerlijke slordigheid Het al aangekondigde ingezonden stuk van dokter W. Sinnighe Damsté, gemeen tegeneesheer in Leeuwarderadeel, dateert van 9 maart 1909, met een lang niet malse inhoud. Volgens hem was de vermelding van de dokter als vader van het kind geen 'vergissing', maar berustte een en ander op een 'ergerlijke slordigheid en onverantwoorde nonchalance' van de betrokken ambtenaar van de burgerlijke stand. Voorts vond hij het onverantwoord dat 'de opgave voor de krant wordt over gelaten aan een volontair ter secretarie, een kind nog, dat blijkt niet te begrijpen wat het leest en schrijft'. Het meest is te betreuren, dat dergelijke feiten zich kun nen voordoen. Wellicht wordt vermoed dat aan de secretarie van Leeuwarderadeel te weinig personeel aanwezig is, de schrijver geloof de daarentegen dat juist te veel personeel de grote oorzaak is van dergelijke slor dige administratie. In ieder geval deugde de kwaliteit van het personeel niet. "Was sinds jaar en dag de gemeente Leeuwar deradeel berucht wegens slordigheid en nalatigheid, en was het daardoor voor de ingezetenen soms minder aangenaam tot de burgers dier gemeente te behoren, nu blijkt het dat de verregaande achteloos heid die ter secretarie heerst, gevaar lijk kan zijn voor de goede naam van de inwoners.' De brief ging verder met de woorden: 'Het is daarom te hopen dat het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel in het vervolg de waarborg kan geven, dat dergelijke onverantwoordelijke zaken niet meer kunnen voorkomen, - dat einde lijk eens een Hercules verschijnt, die de Augiasstal in Leeuwarderadeel weet op te ruimen.' Aan de schandpaal Het ingezonden stuk van de dokter schreeuwde om een reactie. Die kwam dan ook direct met een ingezonden stuk van de secretaris. 'De berg heeft een muis gebaard', schreef hij. 'Een onopzettelijke vergissing, onmiddellijk op zeer duide lijke wijze gerectificeerd, is er de oorzaak van dat vier personen opzettelijk aan de schandpaal worden geslagen. Iemand die zich door een onschuldige vergissing

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 24