Leovoï^u*, Inhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Beam Bilker, Martien Bonnema, Kees Cath, Johannes Faber, Syb Grijpstra, Peter de Haan, Maaike Heegstra-de Boer, Walter Kromhout, Tjaart Martens Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 fax (058) 233 23 15 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar, over te maken op rekening nummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen jaarlijks in maart/april bericht van de penningmeester. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1900 ex Foto omslag voorzijde: Uitsnede van een gezicht op de Hoekster- poort in 1812, vervaardigd door Anton Ignaz Melling Collectie: Fries Museum nummer 34 januari 2011 Anna van Hannover in Leeuwarden 1 Bij een aquarel van de Kleine Kerkstraat 7, Leeuwarden 5 Leeuwarden in de jaren zestig (II): van acties tot axies 7 In de kelder van 'Het Hemeltje' 14 Hepkema versus Hepkema (II): de stille kracht achter de Elfstedentocht 17 De zinderende polemiek tussen twee respectabele Huizumers 21 Willem van Harens 300e geboortejaar 24 Het Stadsziekenhuis in Leeuwarden in 1953-1955 27 Een andere kijk op Hepkema 31 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 33 Historisch Centrum Leeuwarden 34 Brievenbus/mailbox 36 Prijsvraag 38 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in mei 2011 Sluitingsdatum kopij 15 februari 2011 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwarden. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumen tendag en andere activiteiten. Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of open baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 2