Nieuws van Aed Levwerd 33 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail secretariaat@aedlevwerd.nl Meer over deze activiteit staat op onze site www.aedlevwerd.nl en filmpjes zijn te zien op www.youtube.com. Als u daar bij 'zoeken' intoetst 'ophanging leeuwarden', dan kunt u filmpjes zien van de Leeuwar der Courant en van Omrop Fryslan. Algemene Ledenvergadering De eerstvolgende Algemene Ledenverga dering is op woensdag 20 april 2011 in de Koperen Tuin te Leeuwarden. Vanzelf sprekend krijgt u op tijd de uitnodiging voor deze vergadering, de bijbehorende documenten en informatie over het pro gramma na de pauze. Werkgroep Industrieel Erfgoed In het koersdocument 2010-2014 heeft het bestuur uitgesproken dat Aed Levwerd de komende jaren een aantal nieuwe initiatieven zal starten. We wil len beginnen met het samenstellen van een werkgroep Industrieel Erfgoed. Hier voor zal het bestuur een aantal mensen benaderen die voor deze werkgroep een doelstelling formuleren en inhoud zullen geven aan de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat daarna actieve deelnemers geworven worden die mee kunnen doen in deze werkgroep. Op onze website zul len we u op de hoogte houden van de ont wikkelingen. Liwwadderdag 2012: De Transvaal- wijk Het is nog een beetje vroeg, maar het is goed om het nu al te noteren. Eén van de werkgroepen van Aed Levwerd organi seert op 15 april 2012 de vijfde Liwwad derdag in Muziekcentrum Schaaf. Nadat het IJsbaankwartier, het Vliet, Huizum en Oldegalileën in de schijnwer pers hebben gestaan is in 2012 de Trans- vaalwijk aan de beurt. Tegelijkertijd wordt er een grote reünie op touw gezet voor de oud-bewoners van de Landbuurt en Achter Landbuurt. De voormalige kantoorboekenfabriek van de Fa. L. Scheepstra mag als een juweel tje van Leeuwarder industrieel erfoed gelden De organisatoren van deze reünie komen graag in contact met oud-bewoners van deze inmiddels verdwenen historische buurt. Ook willen zij graag weten of er nog mensen zijn die beschikken over foto- en filmmateriaal, want ook op deze Liwwadderdag zal een fototentoonstelling weer beeldbepalend zijn. Uw reacties worden verwelkomd op reunielandbuurt2012@yahoo.nl Un kadootsje foor onse leden Bij deze Leovardia zit als jubileumca deau voor de leden van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd de enige echte historische kalender 2011 van Leeuwarden. De kalender is gemaakt in samenwerking met drukkerij Hellinga, de drukker van Leovardia, en het Historisch Centrum Leeuwarden. Het idee is van penningmeester Saakje Zijlstra. Secreta ris Leendert Plaisier heeft de foto's uitge zocht en de teksten geschreven. Het gaat in deze kalender niet over de bekende Leeuwarder historische zaken, maar over andere pareltjes uit de geschie denis van de stad. Het bestuur spreekt haar grote waardering uit over het tot stand komen van dit unieke cadeau met de hierboven genoemde partners. Wij hopen dat u een jaar lang geniet van deze unieke kalender. Galgelappers in beeld Op zondag 12 september jongstleden werd de scheldnaam van de Leeuwarders, Gal gelappers, levensecht in beeld gebracht door het podiumgezelschap Ratatouille. Deze 'living history' is een van de activi teiten van Aed Levwerd in het jubileum jaar 2010. Ter gelegenheid van uitbeelden van het uitbeelden van het galgenlappersverhaal door podiumgezelschap Ratatouille hees ook het Aed Levwerd-bestuur zich op 12 september 2010 in historische kledij

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 35