ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Leeuwarder straatnamenboek In oktober verscheen het nieuwe straat- namenboek van de hand van Leeuwar denkenner Henk Oly. Na de voorgaande versies uit 1969 en 1997 van de hand van oud-archiefmedewerker Wim Dolk, was de gemeente na 13 jaar toe aan een geheel bijgewerkte en ook rijker geïllustreerde versie van Leeuwarder Straatnamen, waarbij ditmaal is gekozen voor een min of meer encyclopedische opzet. Straatnamen in de gemeente Leeuwar den. We gebruiken ze maar wat wéten we erover? Waar komt de naam Kleijenburg vandaan, wie was Jelle Banga, waaraan dankt de Sint Jacobsstraat haar naam en waarom schrijven we het Naauw met dubbel-a? Henk Oly onderzocht in opdracht van het HCL de geschiedenis van de straatna men in Leeuwarden en de dorpen van de gemeente. In zijn inleiding beschrijft hij vijfhonderd jaar Leeuwarder straatnaam- geving. Vervolgens verklaart Oly in een encyclopedisch deel de herkomst van alle in gebruik zijnde namen, een kleine 2000. Daarbij heeft hij ook aangegeven wanneer een bepaalde naam voor het eerst vermeld is en wanneer die officieel is toegekend. Ook namen van niet meer bestaande straten en de officieuze benamingen zijn beschreven. Een register completeert dit unieke boek, dat is voorzien van prachtig fotomateriaal. Het boek, uitgegeven door Friese Pers Boekerij in samenwerking met het HCL, kost €24,50. Dag van de Leeuwarder Geschiedenis Op zaterdag 23 oktober vond er in het HCL en elders in de stad tal van activitei ten plaats voor jong en oud. De Dag van de Leeuwarder Geschiedenis sloot aan bij de landelijke Week van de Geschiedenis. In het HCL werd onder andere de expositie Langharig Leeuwarden geopend. In het stadhuis werd de Leeuwarder Historische Quiz gehouden, dit maal tussen de wijken en dorpen. De wijk Zuiderburen, met het team Rik Jongbloed en Gerben Hoogterp, was de winnaar. De Dag bracht ruim 700 mensen op de been. 10.000ste bezoeker Oldehove Op 28 september kon de 10.000ste bezoe ker van dit Leeuwarder symbool worden geteld. De gelukkige was de 16-jarige Peter Boonstra uit de wijk Zuiderburen. Hij ontving uit handen van torenwachter Annie de Vries een kadopakket bestaan de uit allerlei producten betreffende de Oldehove en de geschiedenis van Leeu warden. Peter bracht met zijn klas van Piter Jel- les Aldlan ter gelegenheid van het onder wijsproject Arttrip een bezoek aan de Oldehove. Arttrip Ljouwert brengt ieder najaar honderden leerlingen (4-havo en 4-vwo) uit Leeuwarden, Harlingen en Sneek in contact met kunst en cultuur in de Friese hoofdstad. Eind oktober stond de teller op 10.308 bezoekers. Vorig jaar trok de Oldehove nog onge veer 5000 bezoeken, inclusief open dagen, trouwerijen en andere bijzondere activi teiten. Voor de verdubbeling van het aan tal bezoeken zijn meerdere redenen aan te geven. Zo zijn de openingstijden verruimd en is er door het HCL, de nieuwe beheer der van de toren, veel gedaan aan promo tie. Bovendien is er veel meer te zien in de toren. De multimediale presentatie op de eerste verdieping, naar het voorbeeld van de Domtoren in Utrecht, valt zeer in de smaak bij het publiek. Leden van de Friese Puchclub voor het HCL tijdens de Dag van de Leeuwarder Geschiedenis

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 36