ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden LEEUWARDEN Sporen van de Nassaus Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Tentoonstelling en manifestatie 'Lang harig Leeuwarden' Tot eind september loopt de tentoonstel ling annex manifestatie 'Langharig Leeu warden'. Er staat nog een aantal activitei ten gepland. De presentaties over Axies en Kloppend Hart die op de Pow-Wow 2010 in de tuinzaal van Muziekcentrum Schaaf draaiden, zijn te bekijken via de website van het HCL. Dat geldt ook voor oud filmmateriaal over Hippo e.d. Nieuwe stadswandelingen in druk Op 9 maart is de vierde in een reeks Leeuwarder stadswandelingen gepresen teerd, met als titel Sporen van de Nas- saus. De wandelroute voert niet alleen langs de monumenten waar de Nassaus leefden, de kerkdienst bijwoonden en begraven werden, zoals het Stadhouder lijk Hof, de Waalse Kerk en de grafkel der in de Jacobijnerkerk. De route gaat ook langs de woonhuizen van de elite en de bestuurders die bij het hof betrokken waren. En langs de onderkomens van het hofpersoneel en de ambachtslieden die in opdracht van de vorstelijke familie werkten. De meeste sporen zijn tastbaar: monumentale gebouwen, gerestaureerde panden, of overblijfselen als een muur of een gevelsteen. Ook de gedenktekens die in de stad geplaatst zijn, vormen een tast bare verwijzing naar de geschiedenis van de Nassaus. Soms is er geen spoor meer te zien en kan slechts een plek aangewezen worden waar herinneringen liggen aan de tijd dat Leeuwarden hofstad was. Op 13 maart is de vijfde in druk uitge geven Leeuwarder stadswandeling Spo ren van vermaarde vrouwen gepresen teerd. Vrouwen hebben in de geschiedenis van Leeuwarden een grote rol gespeeld. Leeuwarder vrouwen waren dikwijls vrijgevochten dames, die bijvoorbeeld als uitbater van logementen, als vrouw van plezier, als marktvrouw hun 'mannetje' stonden en in rijkere kringen als mecenas of in de kunsten iets in de melk te brok kelen hadden. De wandeling Sporen van vermaarde vrouwen voert langs 45 plek ken in de binnenstad waar beroemde en beruchte Leeuwarder vrouwen hebben gewoond, dan wel hun sporen hebben nagelaten. De boekjes zijn voor 7,50 verkrijgbaar in o.a. de winkel van het HCL en bij de VW. Archeologie in het HCL Op 18 februari is in het HCL het jeugd boek De Geluksbrenger. 3 Kinderen - 3 Tijden -1 Terp gepresenteerd (zie voor de omslag de achterzijde van dit nummer In gezelschap van onder meer kinderen van de Koningin Wilhelmina School vertelden de schrijvers Arend van Dam, Akky van der Veer, Janny van der Molen en illu strator Babs Wijnstra over de totstand koming van dit boek. Het boek gaat over drie fictieve kinderen: Hauckje, Folker en Eit. Zij woonden in de buurt van waar nu de Oldehove staat in de jaren 1515, 625 en 100. De verhalen en tekeningen zijn geïnspireerd door recente archeologische vondsten op het Oldehoofsterkerkhof. Op 18 februari werd eveneens een archeolo gische leskist gepresenteerd en een kleine expositie geopend met illustraties uit het boek. Eind juni verschijnt de wandel- en fïets- gids Sporen van het oudste Leeuwarden van Henk Oly. Er is dan ook een vaste presentatie over archeologie gerealiseerd op de vide van het informatiecentrum in het HCL. stadswandeling »<t=éü'.i

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 32