2 maar niet over uit. Ook de Wouden wer den aangedaan, en dat landschap koes terde Bertje evenzeer. Hoofdzakelijk verbleven ze natuurlijk in de stad. Alleen in de zomervakanties keer den ze naar België terug om de familie te bezoeken. Kleine Josiane mocht dan nog gratis mee in de trein naar België, zolang ze tenminste nog geen zes jaar was. Toen een paar dames in de coupé al een poosje vol bewondering naar haar hadden geke ken, vroegen deze dames hoe oud ze was en gevat antwoordde ze: Wijf jaar, nee zes, maar op de trein ben ik vijf!' 'In heel wat gezinnen', zo vertelt mevrouw Tuyaerts, 'met kleine kinderen werd de huismoeder met haar werk gehol pen door een morgenmeisje of een hitje'. Het waren meestal jonge meisjes die pas van school waren en voorlopig nog geen werk hadden en op die manier toch wat verdienden. Voor een kwartje per halve dag, het was niet veel, had Bertje Tuy aerts ook zo'n meisje in dienst. Ze waste de luiers en ander goed, veegde de woon kamer en deed wat boodschappen. Haar naam was Truus Bouma. Volgens Bertje was ze lief en gedienstig, trouw en eer lijk. Ze is een jaar of vier bij de familie in dienst gebleven, maar toen haar moeder ziek werd, ging ze het eigen gezin verzor gen. Fynen en kleurlozen Truus behoorde tot de Nederlands Her vormde Kerk. En dit was ook iets waar Bertje Tuyaerts zich over verwonderde: de vele kerken, sekten en genootschappen, zoals ze dat noemde. Zijzelf waren natuur lijk rooms-katholiek, maar alleen tijdens de zondagsmis, want moeder Tuyaerts kwam uit 'een ongelovige geuzenfamilie uit Zaventem', zo scheef mevrouw Van Vlaanderen-Tuyaerts. 'Vaderskant was erg katholiek (en nog). Toch kwam Pastoor De Geus graag bij hen aan huis. De kapelaan kwam aan huis om pianoles te geven.' Voor de Tuyaertsen was het erg moeilijk al die kerken uit elkaar te houden. Ik laat nu even Bertje Tuyaerts aan het woord: 'Bij Rika Hoekstra waren ze doopsgezind en hun naaste buren waren gereformeerd, dat waren de zogenaamde "fynen". Die waren zeer streng op de zondagsrust. Hun kinderen mochten niet op straat spelen en men zag ze alleen naar buiten komen om namiddags naar de zondagspreek te gaan en een groot gedeelte van de dag werd besteed aan de bijbellezing en het zingen van godsdienstige liederen, begeleid op het orgel, dat bijna in ieder gereformeerd gezin aanwezig was en door de familieva der werd bespeeld. In het voorbijgaan kon men ze dan het Er ruist langs de wolken of Een sterke burcht is onze God horen zin gen. Een van onze latere Rooms-Katholie- ke kennissen beweerde zelfs, dat bij zijn buurman 's zondags de haan uit het kip penhok werd gezet! Verder was er nog de Lutherse Kerk, de Calvinistische Kerk en de Waalse Kerk en de Vrijzinnig Protes tantse Kerk.' Het is duidelijk, mevrouw Tuyaerts was niet echt op de hoogte van de onderlinge verschillen en de verzamel namen van al deze kerken. Ze verbaasde zich er zeer over, dat al deze genootschappen hun eigen uitzen dingen over de radio hadden: "Voor de Rooms-Katholieken was het de K.R.O., de protestanten hadden de V.P.R.O. (maar dat was nog maar een deel van de protes tanten, want de N.C.R.V. noemt ze niet in dit rijtje. B.B.), die door Truus nogal oneerbiedig de "Vrijzinnige Pot vol str..." werd genoemd. Voor de socialisten was er de V.A.R.A. en de kleurlozen hadden ten slotte de A.V.R.O.' Voor Belgen misschien onbegrijpelijk en daarom had hun tante Marie al de waarschuwing meegegeven: wees voorzichtig tussen al die ketters. Bertje ontdekte ook een groot voordeel van al die denominaties. Ze vond dat de rooms-katholieken hier, geprikkeld door zoveel concurrentie, veel ijveriger waren in het beleven van hun godsdienst dan bij hun thuis, waar er minder conformisme was en wat ze eens op een kernachtiger manier had horen uitdrukken, dat de Vlamingen als het ware bij O.L. Heer op schoot gingen zitten. Ze heeft veel aan haar katholieke geloof gehad, vooral tijdens de zware oorlogstijd had ze houvast aan het geloof en aan de katholieke gemeenschap in Leeuwarden, die erg hecht was. Ze kerkten in Huizum, in de Johannes de Doperkerk. Daar waren ze sneller dan in hun officiële parochiekerk, de Bonifati- us-kerk. Door binnen door te gaan langs de tuinen van Achter de Hoven en over het net aangelegde bruggetje over de Pot- marge, waren ze er zo. Daar ging Josiane ook naar school en later zou Harry er ook De Verstolkstraat in later tijd, met van links naar rechts de woningen van Giezen, Tuyaerts en Wynia Collectie familie Tuyaerts

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 4