12 Het Sneeker dijkje van de Swettehorn uiterst links naar de Wijnninghehorne ofWinia- herne bij de Schrans. Uitsnede van de kaart van Jacob van Deventer van circa 1555 Friesland. De eerste had in zijn ijver om de in dat jaar voorgenomen viering 9 jaar eerder of 21 jaar later te plaatsen, beweerd dat: 'Eerst in het jaar 1456 de Hoek en Oldehove definitief onder het Stadrecht van Leeuwarden (werden) gebracht; met bevel aan de grietenij en Huizum, om dit recht der stadsvrijheid niet te bekrim pen of aan te randen, bij de hoogste boete. Uit het slot van genoemd besluit blijkt dat Huizum nog verder naar het Noorden had willen opdringen. Het lijkt mij waarschijn lijk, dat die grens tevoren lag op den hoek van de Schrans en de Huizumerlaan.' Dit laatste leidde hij af uit een bezoek van de Hertog van Saksen in 1499 aan de stad. Hier ging hij voor Heerma van Voss duidelijk te ver: uit het vervolg van zijn betoog (valt) weinig anders te lezen, dan dat toen (in 1456) het stadsgebied verkleind zou zijn. (ik) beschouw het als een jurisdictie regeling tussen de stad en Leeuwarderadeel (met name Huizum) waarvan de grenzen aan de Zuidzijde wor den vastgesteld. Mijn indruk is voorts dat er eerder uitbreiding dan inkrimping van den stedelijke invloed mede beoogd werd.' De heren komen niet nader tot elkaar, immers Murray Bakker volhardt: want de stad ontving aldaar geen nieuw gebied van Huizum, maar integendeel werd Huizum toen (in 1456), door het besluit van Recht en Raad, bevestigd in het bezit van het aan de stad ontrukte gebied. Heerma van Voss besluit met: ik (ben) zoo vrij te blijven aannemen, dat in 1456 een nieuwe uitbreiding van Leeuwardens invloed tot stand kwam.' De discussie lijkt hiermee te eindigen totdat er een stokebrand met de toepasselijke naam Pax de knuppel nog een keer in het hoenderhok gooit: 'Nu definitief vaststaat dat onze stad Leeuwarden dit jaar het feit der samenvoeging do. 1435 zal herdenken' - het is Murray Bakker dus niet gelukt de feestviering te beletten - resteert het feit do. 1435 te bezegelen met het nog in den loop van dit jaar 1935 inleiden der momenteel toch reeds zeer dwingend noodzakelijke annexatie van Leeuwar deradeel. In haar geheel of tenminste er een flinke moot van Die komt er ten minste voor uit dat hij een hekel heeft aan die Huzumers. Tot troost nog een keer R. Visscher: "Welk een ruimen en frissen indruk maakt de stad thans niet op ieder, die haar van de zuidzijde nadert; welvaart en keurige netheid springen hier het eerst in het oog.' Hier krijg je als Huzumer jonkje of meiske toch een kleur van. Optocht in verband met het vijfjarig bestaan van Kindervreugd Ons Genoegen in Huizum, 1919 LeoVAÏ^£A.k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 14