14 II: 1 1 j£M T i-K 1 n5TT:" T.-nigjnmiiyi.r r o <y - PpBttt lïnsgjBsmsit s&hmia Uitsnede van de plattegrond van Leeuwarden van Johannes Sems, opgemeten in 1600 en gedrukt in 1603, met ongeveer in het midden de Galileërkerk en iets daaronder de T-vormige oude Kanselarij, sedert 1580 Landschaps Munt in 1642 aan Gualtherie Gualtherius, die ontvanger van de kloostergoederen was. Het huis staat bij de Muntpiepe en strekt tot de keuken van de koper. Gualtherie koopt het huis naast het zijne er bij. De tekening van Stellingwerf Aangezien er maar één gebouw ten noorden van het verkochte staat (hier is de opgave van de richting wel juist), dat is het gebouw met de T-vormige platte grond, moet dit wel de Munt zijn. Stads archivaris Eekhoff die weinig miste, blijft hier in het vage: 'achter de poort was de doorgang naar de munt'. Dit zegt hij naar aanleiding van de tekening van Stelling werf van de Oude Munt. Als we dit gebouw op de betrouwbare kaart van 1602 vergelij ken met de tekening, dan vallen de vol gende verschillen op. Het gebouw is een verdieping kwijtgeraakt. In 1602 lijkt het onderkelderd te zijn, met twee verdiepin gen en een zadeldak. De latere tekening uit 1723 geeft maar een verdieping meer aan. Is dit nu het gebouw dat we zoeken? Waarschijnlijk wel, want het hoekhuis dat we enkele malen zagen verkopen, steekt buiten het hoofdgebouw uit. De muur is verdwenen, er is een pand tussen gekomen. De onderkeldering vanaf het huis met de trapgevel is er nog steeds. Om bij de beide woningen te komen moet men een stuk of wat treden op. Raampjes of luchtgaten zijn er niet in getekend. De opgaande trapgevel van het pand wordt niet op de kaarten aangegeven. Dit is een vrij late vernieuwing. Omdat er barokke elementen in de gevel zijn aangebracht is deze topgevel vermoedelijk pas in de peri ode na 1660 aangebracht, maar mogelijk nog later. Het oude gebouw, vond de toen malige muntmeester Valckenier, was niet meer geschikt om de nieuwe manier van munten met schroefpersen, te herber gen en er werd gezocht naar een nieuw gebouw dat uiteindelijk in 1693, na veel geharrewar tussen de Staten en de munt meester, werd betrokken aan de Grote Kerkstraat. Wie er op het idee gekomen is om onder de tekening van Stellingwerf te schrijven, dat de Oude Munt op de Weaze stond is niet meer na te gaan. Want een ander be richt uit die tijd zegt dat de Munt lag tegenover het pand waar de Gedepu teerden vergaderden. De legenda van de kaart van 1664 maakt een einde aan de verwarring, die we als volgt kunnen ver klaren. De kaart van 1664 is niet gemaakt voor de stadsgeschiedenis van Leeuwar den, maar is bijgevoegd bij de Kroniek van de geschiedenis van Friesland door P. Winsemius. En op kleine schaal is het LiCOV<3LP^t4)t,k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 16