21 vierkant rond de stad geprojecteerd. Een noordelijke traverse vanaf Marssum (nog steeds is in de A31 een noordelijke afbui ging zichtbaar) en ten noorden van Lek- kum aansluitend op de weg naar Gronin gen. Aan de oostkant een verbinding van Lekkum richting Hempens (een soort door getrokken Anne Vondelingweg). Aan de zuidwestkant is een variant op het geplan de tracé voor de Haak om Leeuwarden te herkennen. Reconstructie Eind 1963 merkte wethouder Van der Schaaf op: 'Een kruisingsvrije rondweg, ja dat zou inderdaad beter zijn, maar wan neer wij dat in ons programma hadden opgenomen, zouden we nu niet zover zijn als we zijn.' Potentiële knelpunten dienden zich eind jaren zestig al aan: het Oostergoplein (waarvoor reeds onderzoek was gedaan naar een ongelijkvloerse oplossing) en de overweg bij de Julianastraat en Pieter Stuyvesantweg. Volgens contract tussen gemeente en NS (1964) zou de spoorweg overgang in de Pieter Stuyvesantweg bin nen afzienbare tijd kruisingsvrij worden gemaakt. In 1972 lag het plan 'Leeu warden-Hoog' voor, waarbij de spoorlijn Leeuwarden-Groningen tussen de overweg in de Schrans en de brug over de Greuns ruim vijf meter boven maaiveldniveau zou rijden. Ondertunneling leek niet mogelijk gezien de beperkte beschikbare lengte en de kosten. Het aantal alternatieve plan nen lokte de verontwaardiging uit van bewoners van Willem Lodewijkstraat en Spoorstraat. Eindjaren zestig waren er plannen voor de verdubbeling van de hoofdrijbaan van de rondweg, ten koste van de ventwegen. Daarmee zou de capaciteit van de rondweg kunnen toenemen en zouden lastige situa ties bij kruispunten beperkt kunnen wor den. In 1971 werd de rondweg in het zuid oostelijk deel verruimd door aanleg van het Drachtsterplein voor de invalsweg vanuit de richting Drachten en de ontslui- tingsweg naar het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein de Hemrik. Tussen de Wirdumervaart en de Potmarge werden gescheiden rijbanen aangelegd, vooruitlo pend op latere verdubbeling van delen van de rondweg.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 23