Leovoï^u*, Inhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Walter Kromhout, Jan Post, Bertus Smidt, Aldert Toornstra, Jan Verbeek, Ate van der Werff Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 fax (058) 233 23 15 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar, over te maken op rekening nummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen jaarlijks in maart/april bericht van de penningmeester. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1900 ex Foto omslag voorzijde: Gezicht vanaf de Tuinen op de Turf- en Tweebaksmarkt. Schilderij uit 1873 van Cornelis Springer (1817-1891) Collectie Fries Museum nummer 37 januari 2012 Vaak heb iets in het leven waarschijnlijk een noodzaak 1 Scheepswerf en machinefabriek Welgelegen op Schilkampen te Leeuwarden 5 Over een foto van G. Rommerts en over het Sneeker Dijkje 10 De Oude Munt te Leeuwarden 13 De rondweg 16 De Oude Lombardsteeg (II): van Dancing Centraal, concertorgels en De Tapperij 23 Gymnastiek in Leeuwarden, Leovardia Gymnastica! 27 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 33 Historisch Centrum Leeuwarden 34 Brievenbus/mailbox 35 Prijsvraag 38 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in april 2012 Sluitingsdatum kopij 1 februari 2012 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren AedLevwerp Leeuwarcler Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwarden. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumen tendag en andere activiteiten. Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of open baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 2