28 Gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap bij het 25-jarig bestaan in 1937 Rondom de eeuwwisseling waren er veel gymnastiekverenigingen in Leeuwarden. Naast Brinio, Claudius Civilus, Fried- rich Ludwig Jahn, Bato en de Leeuwar der Dames Gymnastiek Vereniging, ook nog Adolf Spiesz, de Jonge Adolf, Thalia, Thor, Stanfries en de Jonge Brinio. Regel matig gaven deze verenigingen feestelijke uitvoeringen die indruk maakten bij de Leeuwarder bevolking, waardoor ze aan zien kregen. De Jonge Brinio werd opgericht in okto ber 1895 en had niets te maken met de al bestaande vereniging Brinio uit de stad Leeuwarden. Alle leden waren afkomstig uit het dorp Huizum en de Schrans. Zij hadden het niet gemakkelijk in de eerste uren van hun bestaan. Geen geld, geen toestellen en geen zaal, dus oefenen met stokken en dikke houten palen in een koestal. Een half jaar later maakten ze daarom een 'edelmoedig gebaar' toen ook personen uit de stad Leeuwarden moch ten toetreden als lid. Het geringe aantal leden was reden dat een samengaan van verenigingen regel matig onderwerp van gesprek was, maar het kwam niet van de grond, waardoor vele een kort leven waren beschoren. De gymnastiek in het begin van de 20e eeuw Begin 20e eeuw nam ook onder de jeugd de belangstelling voor sport en spel toe. Het uitte zich onder meer in het oprich ten van verenigingen die zich niet alleen beperkten tot het beoefenen van gymnas tiek en schermen. Ook andere sporten zoals voetbal, atletiek en zwemmen kre gen aandacht. Tot de bestaande verenigingen, die tot dan alleen maar heren kenden, werden pas in 1900 dames toegelaten. Toch was het eind 1873, ondanks het gesputter van heren, al tot de oprichting gekomen van de Leeuwarder Dames Gymnastiek Ver eniging. De dames hielden het uitsluitend bij gymnastische oefeningen. Ook bij Brinio kwam er een damesafde ling, waardoor het ledental steeg. Een emo tionele vergadering in het Oranje Bierhuis was nodig om tot de beslissing te komen dat ook dames lid mochten worden, maar dan wel met het aangewezen kostuum: een lange japon met een bies en een ruime bebiesde braniekraag. Het ging nog beter met de G.V. Brinio toen in 1904 Claudius Civilis opging in deze vereniging. Ook De Jonge Brinio liet in 1906 jongens en dames toe en wijzigde een drietal jaren later haar naam in Gymnastiek Vereni ging Leeuwarden. Onder die naam ging de uit Huizum afkomstige vereniging een nieuwe en succesvolle toekomst tegemoet. In 1910 kwam het tot de oprichting van het NCGV, het Nederlandsch Christelijk Gymnastiek Verbond, de tegenhanger van het in 1868 opgerichte Nederlandsche Gymnastiek Verbond. De eerste Leeuwar der vereniging die tot dit verbond toetrad was de in november 1912 opgerichte christelijke gymnastiekvereniging Kracht Vriendschap. Op initiatief van J.H. Dobbinga, leraar van de Christelijke HBS in Leeuwarden, kwam het tot een vereni ging die naast gymnastiek ook de atletiek en het korfbal in haar programma opnam. Het NCGV kreeg in 1919 het predicaat 'koninklijk' en werd dus KNCGV. Bij meerdere verenigingen zag je een uitbreiding naar andere sportieve activi- LiCOV<3LP^t4)t,k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 30