29 Gymnastiekvereniging Quick Huizum bij het 25-jarig bestaan in 1945 teiten. Zo nam de GV Leeuwarden in 1924 het zwemmen op in haar programma en zelfs een afdeling handbal groeide uit tot een bloeiende tak. Ook bij Brinio kon men, naast de gymnastiek, het zwemmen (in de Grote Wielen) en atletiek (op de Wilhel- minabaan) beoefenen. Men kon in vereni gingsverband handballen en wandelen. In het dorp Huizum kwam het in 1920 opnieuw tot de oprichting van een gym nastiekvereniging. Op 26 november van dat jaar werd in de ulo-school aan de Schrans onder leiding van N. van der Woude, het hoofd van die school, een bij eenkomst gehouden, waarbij het kwam tot de oprichting van de vereniging Quick. Het plan viel in goede aarde bij de Huizu- mers want al 41 leden melden zich aan. Oefenzaal werd het gymnastieklokaal van de ulo-school en in de zomer zag men ook leden op het sportterrein aan de Huizu- merlaan. Logisch dat ook bij deze vereni ging atletiek op het programma kwam te staan. De vereniging heette dan ook Gym nastiek en Atletiek Vereniging Quick. De atletiekleden deden het zo goed dat de vereniging zich aansloot bij de Friesche Atletiek Bond en zo was ook deelneming aan nationale wedstrijden mogelijk. De 'Quick'dames werden Nederlands kampi oen op de 4 x 100 meter en werden zelfs uitgenodigd voor de training voor de deel name aan de Olympische Spelen in 1928 in Amsterdam. Tot een deelname aan de spelen kwam het helaas niet. In Huizum kwam er op 1 september 1930 nog een gymnastiekvereniging bij. Onder het motto 'vaardig en sterk tot Gods eer' ging de Christelijke Gymnas tiek- en Atletiek Vereniging Vlugheid en Kracht van start met haar activiteiten. Met de atletiekbeoefening in de provin cie ging het echter bergafwaarts en dat bracht met zich mee dat de verenigingen zich steeds meer op alleen de gymnastiek- beoefening gingen toeleggen. Daarmee ging het goed in Leeuwarden in de begin periode van de 20e eeuw. Bij het vijftigja rig bestaan van de GV Brinio in 1932 had men 450 leden. Ook Leeuwarden was al een forse 'GVL' geworden en Quick-Hui- zum onder leiding van Jan de Jong Lzn. ging zich steeds meer ontwikkelen als een vereniging die bij het wedstrijdtur- nen provinciaal en landelijk goede resul taten boekte. Bij de andere Huizumer vereniging, Vlugheid en Kracht, stonden 160 leden op de ledenlijst en Kracht en Vriendschap telde er bij haar twintigjarig bestaan in 1932 ruim 300. In januari 1939 werd de Rooms Katholie ke gymnastiekvereniging Wilskracht opge richt en alle 83 aanwezigen bij de oprich tingsvergadering gaven zich op als lid. Broeren werd benoemd als (tijdelijk) voor zitter van de vereniging en ging eveneens als technisch leider optreden. Men kende daarvoor ook reeds een Rooms Katholieke Meisjes Gymnastiek Vereniging en ook de Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond bestond toen al sinds 1909. Oorlogstijd In het algemeen kon de sport zich in de oor logsjaren redelijk ontwikkelen. Misschien niet zo verrassend als je bedenkt dat de ontspanningsmogelijkheden in deze peri ode beperkt waren. Ook de Duitse bezetter vond dat sport onder de bevolking de rust en stabiliteit zou gaan bevorderen. Bij de gymnastiekverenigingen zag men dat in de

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 31