32 Het bestuur van de Gymnastiek Vereeniging Leeuwarden (voorheen: De Jonge Brinio), circa 1920 vergaande samenwerking. Onder de naam Combinatie Leeuwarden-Quick starten ze met gymnastieklessen in de toen nieuwe wijk Camminghaburen. De gymnastiek- bond deed wat moeilijk over de positie van de leden van deze combinatie. Eigen lijk diende de combinatie een nieuwe vereniging te worden, vond de bond. Na ruim twee jaar experimenteren zag je het aantal deelnemers en deelneemsters aan de activiteiten van de combinatie toene men. Na goed overleg werd besloten dat de leden werden ondergebracht bij Leeu warden en Quick zich ging terugtrekken uit de combinatie. Bij Brinio ontstond in februari 1983 onenigheid tussen bestuur en technische leiding over de trainingsuitbreiding van de damesturngroep. De spanning liep hoog op en resulteerde in de oprichting van G.V. ODI (Ontspanning Door Inspan ning) door Gerrit van Dongen. Samen met zijn dochter Corien verliet hij de techni sche staf van Brinio en ging aan de slag bij ODI. Met hen verlieten ongeveer 100 Brinioleden de vereniging en traden toe tot ODI. Een jaar later had deze vereni ging al 200 leden. Met het toestelsprin- gen van de heren, het damesturnen en de jazzgymnastiek kwam ODI vlot tot goede resultaten op provinciale en landelijke wedstrijden. Dat deed ook CJO in het beginp jaren tachtig bij de andere gymnastiekbond. Bij de ritmische gymnastiek behaalde Jet tien van der Bij vele malen de nationale titel. Ook de groepen eindigden vaak in de bovenste regionen bij provinciale en lan delijke wedstrijden ritmische gymnastiek. Eind 1984 werd in gymnastisch Leeu warden een nieuw fenomeen geïntro duceerd, de oprichting van de Stichting Turntalent Leeuwarden. De doelstelling van deze stichting was het bieden van extra trainingsfaciliteiten aan jeugdige turntalenten naast de gebruikelijke trai ningen bij de eigen vereniging. In februari 1985 startte zij met haar activiteiten. Ook verenigingen uit de omgeving van Leeu warden gingen gebruik maken van deze extra trainingsmogelijkheden. Enkele jaren later werd in Heerenveen een specifieke turnhal ingericht met alle gewenste toestellen en andere attribu ten. Naast het CIOS en de Heerenveense gymnastiekvereniging WIK-FTC ging ook het district Friesland van het KNGV daar haar districtstrainingen organiseren en vrij spoedig werden veel jeugdige Leeu warder turntalenten lid van WIK-FTC en beëindigde de Stichting Turntalent haar activiteiten. Het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond en de Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond fuseerden in 1987 en veranderde haar naam in KNGB (Konink lijke Nederlandse Gymnastiek Bond). In die periode werd ook de acrobatiek weer van stal gehaald als turnactiviteit, zij het wel in een andere vorm dan het bouwen van menselijke piramides door turners en turnsters die vroeger bij gymnastiekver enigingen nog wel eens werd uitgevoerd. Niet alleen de bonden gingen over tot samenwerken, ook bij Leeuwarder verenigingen kwam samenwerken aan de orde. Een federatief verband van de gym nastiekverenigingen Brinio, Leeuwarden, Quick en ODI kwam eerst aan de orde. Bij een dergelijk verband konden de vereni gingen hun autonomie behouden. Leeu warden haakte af, zij besloot zelfstandig verder te gaan. In de wijk Camminghabu ren ontplooide deze vereniging zich toen goed. Brinio, Quick en ODI kozen in mei 1993 voor een fusie en gingen verder als G.V. OBQ. Een andere fusie die tot stand kwam was het uiteindelijk samengaan van de twee gymnastiekbonden, de KNGB en het KNCGV; zij besloten om per 1 janu ari 1999 verder te gaan als Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en daarmee was een einde gekomen aan de discussie over de samenwerking bin nen de Nederlandse gymnastiekwereld die veertig jaren had geduurd. Fusie was ook het item in het eind van de jaren negentig, want CJO ging praten met OBQ over de mogelijkheden om te fuseren. Vooral het te kort aan techni sche leiding speelde hierbij een grote rol en de gesprekken om tot een samenwer king te komen met Kracht en Vriendsc hap en Vlugheid en Kracht waren op niets uitgelopen. Ook de fusie met OBQ kwam niet tot stand. In het begin van de 21e eeuw zagen we de verenigingen CJO en Kracht en Vriend schap verdwijnen en was onenigheid tussen bestuur en technische leiding bij Leeuwarden de oorzaak dat de vereniging Flying Lions werd opgericht. Daarmee kwam het tot het viertal verenigingen zoals we dat nu (nog) ken nen in Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 34