Nieuws van Aed Levwerd 33 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail secretariaat@aedlevwerd.nl Nieuwe site groot succes Met de nieuwe site is het nu mogelijk om snel nieuwtjes en mededelingen aan de leden en andere belangstellenden te laten zien. Het blijkt dat onze site steeds vaker wordt bekeken en dat de bezoe kers dan ook een langere tijd op de site verblijven. We gaan steeds vaker mede delingen, zodra die bekend zijn, op de site plaatsen, om u zo snel mogelijk te kunnen informeren. Blijf ons volgen via www.aedlevwerd.nl Nieuwjaarsreceptie Historisch Leeu warden De traditionele nieuwjaarsreceptie van Aed Levwerd, HCL en de afdeling Monu mentenzorg van de gemeente Leeuwar den vindt plaats op vrijdag 13 januari 2012 van 16.00-18.00 uur in Post Plaza aan de Tweebaksmarkt. U was gewend 2 consumptiebonnen bij binnenkomst te ontvangen, maar u raadt het al: vanwege de bezuinigen beperken we ons nu tot 1 consumptie. Laat onverlet dat u natuur lijk wel meerdere consumpties kunt krij gen tegen betaling. Algemene Ledenvergadering Op woensdag 4 april 2012 vindt de Alge mene Ledenvergadering van Aed Levwerd plaats in Zalen Tivoli in de Huizumerlaan. U ontvangt daarover nog bericht. Liwwadderdag: de Transvaalwijk, zondag 15 april 2012 Inderdaad, het is bijna weer Liwwad derdag. Noteert u de datum alvast in de agenda. De werkgroep is al ruim een jaar enthousiast bezig met de voorbereidin gen, veelal samen met de bewoners van de wijk. Deze keer wordt de Transvaal wijk in het zonnetje gezet. Welkom in Schaaf City Theater in de Breedstraat van 13.00-17.00 uur. Wat kunt u doen: De Steijn- (rechts), Paul Kruger- (midclen) en Joubertstraat, in oktober 1971 gezien vanuit het Diakonessenhuis. Uiterst links woningen aan de Trans- vaalstraat Foto: Leeuwarder Courant een tentoonstelling met historische foto's bezichtigen lezingen bijwonen luisteren naar verhalen van bewoners over vroeger sneupen bij de kraampjes met boeken, ansichtkaarten en kunst luisteren naar muziek bijwonen van de presentatie dvd film- portretten om 15.00 uur Presentatie 'DVD Filmportretten oude ambachten Leeuwarden' tijdens Liwwadderdag In opdracht van Aed Levwerd worden zes filmportretten gemaakt door Claus Media van Halbe Piter Claus, in samenwerking met de filmer Ismaël Lotz. Documentaire filmportretten van ambachten die nu nog uitgeoefend worden in Leeuwarden. Zes filmpjes van ca. 17 minuten waarin de ambachtsman, zijn ambacht en zijn liefde voor het ambacht te zien zijn, maar ook zijn verbondenheid met de stad. Met dit project wil Aed Levwerd een stukje imma terieel erfgoed van Leeuwarden tonen en bewaren. Immaterieel erfgoed waar de Liwwadders trots op kunnen zijn. Een van die filmportretten gaat over Sip van der Weide van Slijperij De Eestroom, tevens bewoner van de Transvaalwijk. De overige vijf portretten zijn van Theo van Halsema - zilversmid, Broer de Wit te - klavecimbelbouwer en -restaurateur, Gerard Buising - glas-in-lood, IJke Ligt- hart - boekbinder en Bakker Timmen- ga - orgelbouwers en -restaurateurs. Het eerste exemplaar van de dvd wordt overhandigd op 15 april 2012 om 15.00 uur aan de directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immateri eel Erfgoed, mevrouw Ineke Strouken. Zij heeft ons laten weten dat zowel de Liw wadderdag als het project Filmportretten precies past in het themajaar 2012: het Jaar Van Het Immaterieel Erfgoed. Een feestelijke presentatie waarbij u van harte welkom bent. Vrijwilligers gezocht Na bijna veertig nummers van Leovardia acht het bestuur de tijd rijp om volgend jaar op de website een index aan te leggen van alle verschenen nummers. Daardoor worden de artikelen toegankelijk gemaakt voor een ieder die speciaal op zoek is naar de historie van bepaalde straten, wijken, gebouwen en personen. Het zal duidelijk zijn dat dit veel tijd gaat kosten. Immers, alle artikelen moeten gelezen en geanaly seerd worden alvorens de gegevens in de index kunnen worden opgenomen. Voor deze werkzaamheden willen we een tij delijke werkgroep in het leven roepen. Leden, die zich hiervoor willen inzetten, worden uitgenodigd zich op te geven bij het secretariaat.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 35