ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl tedagen, troudagen en sterffdagen', zoals hijzelf zegt. Meynte was net als zijn vader en groot vader 'isercramer' ofwel ijzerhandelaar. Hij woonde op de Koornmarkt in het huis de Iserman, de familie noemde zich aan vankelijk ook met die naam. Het huis is nu Voorstreek 9 en heeft in de zijgevel een grote gevelsteen met een man in het harnas erop afgebeeld. De familie noemde zich later Siderius (van de Griekse grond vorm sideros ijzer), de naam zal onge twijfeld bedacht zijn door de halfbroer van Meynte die predikant was. Deze predikant die te Finkum en Stiens stond, is de stamvader van nagenoeg alle nog levende Sideriussen. De Leeuwarder tak van de familie ging tot het stedelijk patriciaat behoren en trouwde met andere voorname Leeuwar der families zoals Hiddema, Jongsma, Vitringa, Coulon en Smeding. De kroniek beslaat een tijdperk van ca. 160 jaar, maar in feite een veel langere omdat de eerste auteur terug gaat in de tijd, in sommige gevallen tot voor 1500. Beslist uniek is de kroniek door het feit dat de kwartierstaten geïllustreerd zijn met gegraveerde afbeeldingen van fami liewapens. De kroniek is in de loop van de 19e eeuw buiten de familie geraakt en maakte deel uit van de boekenverzame ling van H.J. Murray Bakker. In 1977 kocht J. Woudstra het boekwerk om het in 2011 aan het HCL te schenken. Het in eigendom verkrijgen van de oude kroniek was voor Woudstra een belang rijke stimulans bij het schrijven van de geschiedenis van de familie Siderius, waartoe ook zijn moeder behoorde. In 2002 kwam het boek Siderius, de Familie en het Handschrift uit. Naast een uitge breide genealogie bevat het boek ook de volledige tekst van de familiekroniek en afbeeldingen van de kwartierstaten met wapens. Dit boek is o.a. te koop bij het HCL. Canadese tanks op het Wilhelminaplein, april 1945 Manifestatie 'Het Zaailand. Huiskamer van Leeuwarden' Met de tentoonstelling Het Zaailand. Huiskamer van Leeuwarden brengt het HCL in beeld hoe het plein en zijn naaste omgeving er in vroeger tijden uit heeft gezien en welke functies het zoal heeft gehad. Markten en kermissen, parades en relletjes, kaatspartijen en paarden rennen: niet veel Liwwadders en Friezen die hier geen sporen hebben liggen. De tentoonstelling annex manifestatie is op 22 oktober geopend door Douwe Keizer, ooit scholier op de oude RHBS en later werkzaam als secretaris bij de Kamer van Koophandel en als directeur van de Friesland Bank (ook aan het Zaailand). Behalve de expositie over het Zaailand in het HCL hangen over dit onderwerp ook tekeningen van Eddy Sikma bij de Fries land Bank en foto's van Jantina Herder in Bibliotheek Leeuwarden. De tentoonstel ling in het HCL blijft tot begin september 2012 staan. Tot die tijd worden eveneens allerlei lezingen en andere activiteiten over het Zaailand e.o. georganiseerd. Raadsbesluiten digitaal beschikbaar De gemeenteraadsverslagen vanaf 1865 van de gemeente Leeuwarden zijn sedert oktober via de website van het HCL digi taal doorzoekbaar. Het HCL en de griffie van de gemeente Leeuwarden hebben de raadsverslagen laten scannen en beschik baar gesteld. HCL verwerft oude familiekroniek Siderius Het zogenaamde 'Handschrift Siderius' is een kroniek, die de Leeuwarder burger Meynte Mathijs begonnen is aan te leg gen in 1653 van 'mijn geslaechte geboor

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 36