A \dC0VOLv}i^L,U 23 Kiakend verte koffie en geurige thee Koffie en ihea naman rn bef ersor- timerrt van Da Gruyter een belang rijke plaats in, Koffie wordt van voor 0 uitgewogen uit aromabovther- mende kelfleijto'» D* Gruyler blijH aan doie method a da vo-jrkaur geven om wwkeHjk kraaVvarsa fcoHF» Iv kunnen garandaren. vy:-:r;z e«2 U vindt do» artikelen tn da koelvitrine on> U een perfecte conditie en een frisse snwak lo verzekeren. De vanchilleis- de soorten kaa» tifn in stukjes van handig tormact en gewicht verpakt in luchtdicht cellofaan. Soort, gewicht en prjjs staan op elk stuk vermeld, Snoepje van de Week duIranden gezinnen Is hat Snoapj* van da Waet; n wekelijks terugkerend leest. De krndamn berm» neren 0 er wel aan, wanneer LI naar De Gru/ler gaat. U krijgt hel voo> IS cent bij li,De Gmylat- arti kelen. In het 5noapJa van oa We«k zit elke wvak ven andont lekkernij. Hei aardige is, dat er telfcens een leuke kinder. aUractia bij wordt gegeven, die enorm populair riaworden. iedar klwj kijkt ar Uitsnede van de openingsfolder van een nieuwe De Gruytervestiging aan de Linnaeus- straat 2 Zonder tijdverlies rekent u bij de uitgang bij een van de drie kassa's af. U krijgt daar een telstrook om thuis precies te kunnen nagaan wat u voor elk artikel hebt uitge geven.' Andere De Gruyter-vestigingen in die jaren: Wirdumerdijk 25, Harlingersin- gel 1 en Schrans 54. Reclame en spaaracties waren reeds in de jaren vijftig populair. Fameus was natuurlijk 'het snoepje van de week' bij De Gruyter. Simon de Wit gaf bij iedere bestede gulden een 'melkkoetje' (zegeltje), Albert Heijn gaf obligatiezegels, Spar, Vivo, Végé en Centra soortgelijke spaarze- gels. Fred van der Werff opende in 1958 de naar zijn zeggen 'grootste en modernste zelfbedieningswinkel van het hele noorden' aan de Voorstreek 61, dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00 uur en op woensdag middag gesloten. Er was keuze uit 1500 artikelen op 250 m2 verkoopruimte. In 1960 presenteerde Simon de Wit de tot zelfbediening omgebouwde winkel aan het Naauw 11. De eerste supermarkten Vrij snel na de introductie van de zelfbe dieningswinkel werden de eerste super markten geopend. Het verschil zat 'm met name in het bredere assortiment (nieuwe producten) en in de diepte (meer soorten). Naast de normale kruidenierswaren kon men er verse levensmiddelen kopen en was er een zekere keuze in huishoudelijke artikelen, textiel, boeken, tijdschriften en dergelijke. Een grotere winkelvloeropper vlakte was dan ook logisch. De eerste jaren afficheerden kruideniers zich ter onder streping van het moderne imago, graag met de Engelse term 'supermarket'. De eerste supermarket van Noord Nederland zou in 1960 verrijzen op de plaats van het door Albert Heijn aange kochte hotel De Nieuwe Doelen aan de Voorstreek. 'Zou', want de bouw werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. 'Studies van de ontwikkeling der koopgewoonten hebben uitgewezen dat het voor een supermarket zeer belangrijk is wanneer er in de buurt auto's gestald kunnen worden, daar het publiek meer en meer per automobiel zijn inkopen gaat doen.' Albert Heijn was, uit eindelijk tevergeefs, in gesprek met het gemeentebestuur om deze mogelijkheden te verkennen. Begin jaren zestig bouwde De Gruyter haar vijfde supermarkt in Nederland op de hoek van de Schrans en de Carel van Manderstraat. Dicht daarbij en kort daar na vestigde Simon de Wit op de Schrans 84 een nieuwe S-markt. 'U bent toever trouwd aan de goede zorgen van de heer Smits met zijn selecte staf van ruim 35 Simon de Witters. Vakbekwame kruide niers, gediplomeerde slagers, een ervaren groenteman met ijverige assistenten, een cosmetica-adviseuse en een groep uiterst bedreven dames die ondermeer de vijf kas sa's met lopende bandsysteem bedienen.' Wie daar niet op afkwam werd dan onge twijfeld nog overgehaald door de 'gratis fietsenstalling' om de hoek in de Emma nuel Murandstraat. Schaalvergroting Reeds in 1961 was al voorzichtig sprake van een grote supermarkt van Albert Heijn ergens aan de nieuwe ringweg in plaats van op de plek van het voormalige hotel De Nieuwe Doelen. De betere bereik baarheid voor automobilisten, de lagere grondprijzen en de mogelijkheden om er een groot parkeerterrein aan te verbinden werden steeds belangrijker. Eind jaren zestig viel het oog van deze grootgrutter op het terrein nabij het Vrij heidsplein (Azaleastraat-Professor Ger- brandyweg) voor nieuwbouw van een grote supermarkt. De Leeuwarder Midden standsbond nam hiervan verontrust ken nis. 'Het verzorgingspatroon dreigt ernstig verstoord te worden in deze omgeving en dit ten nadele van de daar thans geves tigde bedrijven, bijvoorbeeld in Heechterp, in de Bloemenbuurt en van de nog te rea liseren centra Bilgaard en Lekkumerend.' Ook werd gevreesd voor verkeerstechni sche problemen door de rondweg over stekend koperspubliek en linksafslaand verkeer van en naar de nieuwe vestiging. Gemeentelijk stedenbouwkundige P. Smit stelde achteraf: 'Als Albert Heijn aan het Vrijheidsplein was gekomen was dat een nationale ramp geweest. De klanten had den de boodschappen ter plaatse moeten consumeren, want ze waren nooit meer van het parkeerterrein afgekomen.' Het college van b&w was bereid mee te werken, maar bood aan de raad een alter natief. Het Marnixveld (bijna 1,5 ha) was in beeld voor de bouw van een centrale sporthal, maar zou volgens het college ook mogelijkheden bieden voor een super markt. Eventueel zou de sporthal dan op het Bodeterrein gebouwd kunnen worden. Opnieuw wees de Middenstandsraad op de negatieve consequenties voor zaken in de nabijheid, in dit geval de reeds geves tigde detailzaken in de stadswijken, het buurtcentrum Wagnerstraat en het nog te realiseren winkelcentrum Nijlan-west.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 25