LeovotT^ Inhoud ML Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Bearn Bilker, Rients Faber, Ad Fahner, Walter Kromhout, Tom Sandijck, Lutske Vlieger Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 fax (058) 233 23 15 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar, over te maken op rekening nummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen jaarlijks in maart/april bericht van de penningmeester. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1900 ex Foto omslag voorzijde: De Kanselarij aan de Turfmarkt in 1873. Schilderij van Cornelis Springer Collectie Fries Museum nummer 38 mei 2012 De topografie van Esmée van Eeghen 1 Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam een Waalse schilder toevallig in Leeuwarden 8 De Friesche Fruitwinkel 1938-1966 10 Pianoles 1957-1964 en zovele musici 13 Dirk van Erp, van boef tot koperkunstenaar 18 De grote boodschap 22 Vier Leeuwarder sporters bij de Olympische Spelen 27 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 32 Historisch Centrum Leeuwarden 33 Brievenbus/mailbox 35 Prijsvraag 38 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in september 2012 Sluitingsdatum kopij 1 juni 2012 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eige naren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal in deze uitgave zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd via secretariaat@aedlevwerd.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 2