ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden \dC0VOLv}i^L,U 33 Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Manifestatie 'Het Zaailand. Huiskamer van Leeuwarden' Met de tentoonstelling Het Zaailand. Huiskamer van Leeuwarden brengt het HCL in beeld hoe het plein en zijn naaste omgeving er in vroeger tijden uit heeft gezien en welke functies het zoal heeft gehad. Markten en kermissen, parades en relletjes, kaatspartijen en paarden rennen: niet veel Liwwadders en Friezen die hier geen sporen hebben liggen. De tentoonstelling in het HCL blijft tot eind september 2012 staan. Tot die tijd worden eveneens allerlei lezingen en andere acti viteiten over het Zaailand en omgeving georganiseerd. Rondleidingen zijn er op aanvraag. Tentoonstelling 'stadsgezichten' Tot eind mei 2012 exposeert Klaas Lage- weg zijn serie 'stadsgezichten' in de serre van het HCL. Het betreft een unieke serie met herkenbare, markante, kleurrijke persoonlijkheden uit het straatbeeld van Leeuwarden; met onder andere: Auke de Sloper, Snelle Jelle, de kleine mens en Botte neus. De 'Stadsgezichten' zijn rea listisch geschilderd op rauwe achtergron den in een pakkend lijnenspel. Tentoonstelling steentijd Tot het najaar van 2012 zijn in de ten toonstellingsruimte van het HCL bijzon dere vondsten te zien: een kleine door de werkgroep archeologie van Aed Levwerd ingerichte expositie van voorwerpen, die aan de oppervlakte kwamen toen ter hoogte van Hempens langs de Waldwei een vuursteenvindplaats werd blootge legd. Bij een opgraving in 2004 zijn daar werktuigen gevonden die dateren van 5000 jaar voor Christus. Eekhoffprijs voor Piet Bakker De Wopke Eekhoffprijs 2012 is door bur gemeester en wethouders van Leeuwar den toegekend aan kunsthistoricus dr. Piet Bakker uit Amsterdam voor zijn studie Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilde rijen in de Gouden Eeuw. Bakker deed onderzoek naar de positie van 17e eeuwse schilders die voornamelijk actief waren in Leeuwarden. Niet alleen hun achter grond, maar ook de diverse afzetkanalen waarover zij beschikten om de schilde rijen aan de man te brengen, zijn door Bakker onderzocht. Hij baseerde zijn onderzoek voor een belangrijk deel op boedelbeschrijvingen die te vinden zijn in het oud rechterlijk archief van het HCL. De studie geeft een heel nieuw beeld van de schilderkunst in Friesland in de Gou den Eeuw. Wilhelminaplein en omgeving in 1925, gezien vanuit het noordoosten

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 35