LcOVAC^L)l,M 36 mijn vader van de speeltroep van 4 sep tember. Verder nog een legitimatiebewijs en een mooie foto. Mijn vader, Gerlof van Minnen, toen 25 jaar, staat als 4e van links met een blokfluit. Tjitske Dost-van Minnen, Leeuwarden Centrumwinkeliers Bij de aanvulling van Nicolette Hilarides in de Brievenbus van het januarinummer nog het volgende: Jan Kuypers was vol gens mij van Sigarenmagazijn Stoffels in het Naauw. En één opmerking nog: Mode Brenninkmeijer zat niet op het hoekje Heerenwaltje/Nieuwestad, daar zat P.S. Bakker als Dames- en Herenmodezaak. Brenninkmeijer zat op het hoekje Weerd/ Nieuwestad en had op de Kelders ook nog een modezaak. Simon Popma, Leeuwarden Zuiderstraat Hierbij een foto van de Zuiderstraat in de jaren vijftig, genomen vanuit een zijraam van de voormalige rijks hbs door mijn broer Lammert. Het meeste wat er op staat is verleden tijd. Op de voorgrond de ruïne van het wees huis met rechts een poortje. Hier speelden wij vroeger veel. Het gebouw werd aan de vooravond van het vertrek van de Duitsers uit Leeuwarden door hen in brand gesto ken om het archief van de Ortskomman- dantur te vernietigen. Direct rechts van de restanten van het weeshuis het pand van Dijkstra's verfhandel. De oostelijke gevel van de Zuiderstraat laat links café De Nederlanden zien, waar vele relaties ontstonden. Daarnaast rechts de Char lotte Johannastichting (tehuis). Op de achtergrond de oude watertoren, waarvan de afbraak door velen wordt betreurd. Het dak van de Middenstands- bank (ook exit) is te zien evenals een deel van de Beurs. Daarachter de ook al afge broken Klanderij en in de verte de Johan nes de Doperkerk. Jan Zijlstra, Leeuwarden Scheepswerf Landeweer gelegen tussen Kanaalweg en Vliet In Leovardia 37 is een verslag opgenomen over de scheepswerf Welgelegen geves tigd op de oostelijke punt van buurtschap Schilkampen. Dit verhaal riep bij mij herinneringen op aan de machinefabriek en scheeps werf Landeweer, waar mijn vader 25 jaar werkzaam was. Deze werf is door de jaren heen in het vergeetboekje geraakt, maar was destijds van groot belang voor Leeu warden. In de gloriejaren werkten op deze werf 25 tot 60 man. De werf werd opgericht omstreeks 1894 op een terrein tussen de Kanaalweg en het Vliet. Men bouwde en repareerde schepen en stoomketels. Wat de nieuwbouw betreft waren het vooral baggermachines en vrachtboten met als krachtbron stoommachines. Wat onder houd en reparatie betreft waren onder andere de Stanfries boten vaste klant op de werf, mede ook doordat al deze schepen werden voortbewogen door stoomkracht. Scheepswerf Landeweer richtte zich speciaal op het stoomwezen, niet alleen in schepen, maar ook in de industrie (zui velfabrieken). Dit was niet verwonderlijk, want Landeweer kreeg in de jaren twin tig patent op een verbeterde stoomketel die werd geplaatst in alle soorten binnen vaartuigen, zoals sleepboten, vrachtsche pen en baggermachines. Na vele goede beoordelingen in vakbladen stroomden de orders binnen. Dit patent hield in dat er veel meer ruimte werd verkregen voor het schoonmaken, zonder dat de capaciteit van de ketel verminderde. Het schoonma ken van stoomketels was zeer belangrijk. De werf draaide op een kern van vak mensen als Hannes Veninga (draaierij), Piet Planting (Dikke Piet) en Koetstra (ketelmakers), Volkert Algra (smid), Arie Zomers (Dove Arie), Van der Wal, Hans Bakker, Greveling (scheepsbouwers), Jan Schaafstal (modelmaker, timmerman) en Henk Smid (kopergieter). Naast deze kern waren nog vele ande ren werkzaam als handlanger (nageljon gens en scheepsteerders). Verder was er een aantal jonge mensen in opleiding op de verschillende afdelingen. Er werkten in die periode circa 60 man. De werf floreer de. Er kwamen grote orders binnen, zoals zes nieuwe ponten voor Amsterdam met elk twee stoomketels en zes sleepboten, ook voor Amsterdam, waarvan de schoor steen achterover kon zodat ze onder elke brug en pijp konden doorvaren. Ook de reparatie van schepen en stoom ketels liep voortreffelijk en daardoor heb ben veel Leeuwarders een broodwinning

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 38