De AGTBARE MAGISTRAAT der stad LEEUWARDEN, adverteert dat zedert den 21 en May en 2 Juny dezes Jaars tiaar hebben geabfenteert, drie ongetrouwde Vrouwsperfoonen met namen GERRYTJE KOERMANS oud 11a gisting 33 Jaaren met agterlating van een onegt Kind oud 12 Jaaren SYDSKE BEKKER oud 55 a 26 Jaaren hebbende agtergelaten tw?e onegte Kinderen oud in ''15de en 3de Jaar, en MART1E LÊENDEKTS Wed. van Heinrich Hurter /md na gisfing 44 Jaren, agtergeiaten hebbende een Kint alhier re Lteuwarden oud in 't 12de Jaar, en een Kint te Sneek oud in 't 10de Jaar. En nadctnial de JjRitie 'er ten hoagRen aangelegen is dat zoodanige onnaruiulyke Verlt- tingen van eigen Kinderen geftrafc worden, zoo belooft wel gera.lde MagiÜraat een Prxmie van vyftig Caroly Guldens aan den geenendie ten ef meer van genoemde Vrouwspcrzoonen zal weeten te ont dekken, zoo dat in handen van de Juiluie zal geraken, en zulks voor ieder van dezelve: zullende de naam des ontdekkers zulks begeereude worden gefecreteerc. - LcoVölr^ËA.i 37 kunnen vinden op deze prachtige werf, waar ik als kind heb mogen spelen. Wij woonden op het Noordvliet Slot tegenover de werf en de Poppebuurt. Maar helaas ook toen kwam er een grote crisis en bovendien deed de dieselmotor zijn intrede. Veel schepen werden omgebouwd van stoom naar motorkracht. Daar kwam nog bij dat de Friesche Bank liquideerde en Landeweer geen krediet meer kon krij gen met als gevolg, dat machinefabriek en scheepswerf Landeweer na 40 jaar ophield te bestaan. De werf werd geveild en het terrein werd samengevoegd met de naast gelegen PEB-centrale en ingericht als kolenopslag. De scheepswerf van Ate van der Werff is er nog op de Hemrik, maar helaas de prachtige scheepswerf Lande- weer is al vele jaren ter ziele. Hoewel de Landeweers Groningers waren uit Hoogezand ligt de familie begra ven op de Huizumer begraafplaats. Rein Bakker, Leeuwarden Noot van de redactie Zie ook het artikel van Dirk Swierstra in Leovardia 5 van juni 2001 met als titel Molema en Landeweers machinefabriek en scheepswerf Voorgeslacht Johan Cruijff Het artikel over het voorgeslacht van Johan Cruijff in het vorige nummer van Leovardia was opgehangen aan de bevin dingen in het boek over Johan Cruijf van Mik Schots en Jan Luitzen. Recentelijk heb ik het artikel gelezen en naar aanleiding daarvan e-mailcontact met de schrijvers gezocht. Het is een zeer betrouwbaar verhaal, want het komt over een met mijn eigen onderzoek. Mijn hobby is genealogie en toen ik in 2007 in genoemd boek las over de Friese voorouders van Johan Cruijf werd ik zeer nieuwsgierig omdat ik zelf van Friese afkomst ben en hoofdzakelijk Friezen in mijn bestand van 40.000 personen heb. Ik ging dus zelf op onderzoek uit. Het trieste verleden van diens Leeuwarder voorouders werd mij ook duidelijk. Jan Faber somt dat in zijn artikel heel goed op, met onder andere gegevens over het Weeshuis die ik zelf niet had gevonden. Een zoekactie via De Krant van Toen op internet leverde achteraf toch nog een leuke vondst op, namelijk een oproep tot opsporing en aanhouding van Martje Leenderts in de Leeuwarder Courant van 8 juli 1772. Het fascineert me nog steeds enorm dat Johan z'n vader niets heeft meegemaakt van het grote succes. Hoe wreed kan het leven zijn. Van zijn twee opa's en twee oma's heeft alleen oma Draaijer (Cornelia Helena van Stelten) nog iets van het suc ces meegemaakt. Ze overleed op 2 maart 1968. Ik beschik trouwens ook over de over lijdensadvertentie van Johan's vader Hermanus. Het heeft heel veel zoekwerk gekost. Het is bijna ontroerend om te zien hoe twee jonge jongens in de adverten tie vermeld staan, simpelweg 'Henny en Johan', verder niets, immers Johan was nog maar 12, gewoon twee jonge jongens die hun vader verloren. Ik heb altijd aan Johan zelf willen vragen of hij iets wist van het Leeuwarder verleden van zijn voorouders Draaijer. Ik werk namelijk als schakeltechnicus voor Journaal en Studio Sport, maar helaas komt Johan niet zo vaak meer in de studio langs. Jans besluit 'Stof tot nadenken' vind ik heel mooi, ik had zoiets ook in gedachten. Natuurlijk draait het hele leven om 'wat alsmaar juist bij zo'n wereldwon der als Cruijff kun je je afvragen, 'wat als Meindert van der Meulen, Bussum Noot van de redactie Pas na de het inleveren van de kopij is onomstotelijk vast komen te staan dat in ieder geval de vader van Hendrik Draaij- er aan de cholera is overleden. Er bevindt zich in het archief van de Choleracom- missie namelijk een lijst van choleralij- ders waarop zijn naam voorkomt. Vreemd genoeg wordt de naam van Hendrikje Berkhoven niet genoemd. Hier zijn meer dere verklaringen voor te geven. Naar het schijnt was men er destijds beducht voor om een arts in te schakelen. Dit in verband met de mogelijke kosten die dat met zich mee zou brengen. Daarnaast was er een geruchtenstroom op gang geko men, waarbij boze tongen beweerden dat de geneesheren in het Stadsziekenhuis de lijders aan de vreemde ziekte willens en wetens de dood in zouden willen helpen om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Ook kan ze - puur toevallig - door een andere levensbedreigende ziekte zijn be zocht en daaraan zijn bezweken. Een laatste mogelijkheid is, dat Hendrikje het leven met vijf jonge kinderen na het weg vallen van de kostwinner niet meer heeft zien zitten en de hand aan zich zelf heeft geslagen. Het is en blijft allemaal specula tie. Over de eerste cholera-epidemie in Leeu warden is een uitgebreid artikel geschre ven door de oud-internist dr. G.E. Hak man. Dit artikel is in 1993 gepubliceerd in de Leeuwarder Historische Reeks.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 39