\dCOVOLv}i^L,U 5 Het kaaspakhuis van Tamminga in de Schrans in 1983. Een jaar later is het pand afgebroken. Nu staat hier de woonflat Winiaherne Foto Tom Sandijck resteerd was. Haar omgang met Duitsers wekte achterdocht bij het verzet. Pieter Wijbenga zag Esmée met een Duitse offi cier in de trein naar Groningen. 'Voor mij stond op dat moment vast dat er tussen Esmée en de Duitser meer aan de hand was dan ik tot dan toe vermoedde. En dat het gevaar inhield.' Wijbenga wilde een gesprek, maar de volgende ochtend was Esmee vertrokken naar haar moeder in Baarn, naar later bleek omdat ze tubercu lose had en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Na een aantal weken keerde ze terug naar Leeuwarden maar vertoonde zich niet meer in de kringen van het verzet. Esmée werd in de stad gesignaleerd, gearmd lopend met Hans Schmalzlein. 'Het bleek dat zij bij hem huisde, waar zij werd gezien met een ander meisje dat daar eveneens scheen te wonen, althans veel kwam', zei KP-lid Piet Oberman. Dit meisje was An Jaakke, de vriendin van Paul Pingel. Tussen Esmée en An ontwik kelde zich een vriendschap. Ze hadden veel gemeen. An kwam ook uit Amster dam, maar ze miste duidelijk de flair en de joie de vivre van Esmée. Riek Stienstra, Esmées hospita, is een keer in het huis aan de Emmakade geweest. Zij kwam haar zoontje ophalen dat met Esmée een dagje uit was geweest. Ze was niet erg te spreken over wat ze daar zag. 'De manier van doen van bedoelde officieren ten opzichte van Esmée gaf mij sterk te denken. Ik heb zo gauw mogelijk gemaakt dat ik er weer weg kwam.' Schrans 8 Op 13 juli 1944 werd verzetsman Ben de Vries na een vuurgevecht bij de boerderij van De Jong op Achter de Hoven gearres teerd. Zodra de arrestatie bekend werd handelden de meeste KP'ers volgens de ongeschreven wetten van de illegaliteit en doken onder. Tijdens een verhoor met zwa re mishandelingen sloeg De Vries door en op 15 juli stond de Sicherheitspolizei voor het kaaspakhuis van Tamminga aan de Schrans. In februari was het hoofdkwar tier van de Friese illegaliteit overgebracht van de timmerfabriek van Kingma aan de Oldegalileën naar de Schrans. De boven ste twee leegstaande verdiepingen werden door de KP betrokken. Zonder veel moeite haalden de Duitsers het arsenaal van de KP uit het pakhuis. Wapens, uniformen, leren jassen, munitie, vliegtuigonderdelen, radio's, geschut, bedden, brandbommen en een mitrailleur. En, nog erger, heel veel papieren. Een Duitser verklaarde later dat er zo'n grote hoeveelheid materiaal uit het pakhuis kwam dat er een vrachtauto nodig was om alles naar de Dienststelle Leeuwarden te brengen. Brieven, talloze aantekeningen, een schrift met een hon derdtal namen en een volledig kaartsys teem. Alles verpakt in kartonnen dozen en koffers. 'Deze bescheiden waren voor het verder bestrijden en liquideren van het verzet in Friesland van het grootste belang, daar het de volledige administra tie van het georganiseerde verzet bleek te zijn', verklaarde de Duitser Ernst Knorr na de oorlog. Een paar uur na de overval - de KP- leiding was bijeen in de consistorie van de Grote Kerk - kwam een KP'er uit Warga binnenstormen en riep dat Esmée weer in de stad was. In de verwarring rond de overval viel de verdenking van verraad op haar. Krijn hield woedend vol dat Esmée nooit in Leeuwarden kon zijn en dat ze haar vrienden nooit zou verraden. De vol gende dag fietste Krijn schielijk over de Emmakade en zag Esmée in de erker van het huis van Schmalzlein. Ontgoocheld moest hij toegeven dat Esmée was over gelopen naar de vijand en voor het verzet verloren was. Inmiddels was wel duidelijk geworden dat niet Esmée de zaak had verraden, maar dat de overval op het kaaspakhuis het gevolg was van het doorslaan van Ben de Vries. Toch werd het voor de KP-leiding te gevaarlijk Esmée vrij te laten rondlo pen, daar waren Wijbenga, Oberman en Van den Helm het over eens. Ook al zou ze niet rechtstreeks verraad plegen, door alles wat ze wist was ze te gevaarlijk geworden voor de illegaliteit. Na lang praten zagen de mannen maar een mogelijkheid: 'ons van Esmée te ontdoen door haar neer te schieten'. Krijn bleef Esmée verdedigen en wilde niet verder gaan dan haar uit Fries land verbannen. Uiteindelijk werd beslo ten dat ze weg moest uit Friesland. En als ze dat weigerde: 'de kogel'. Na het besluit van de top van de KP Esmée te verbannen uit Friesland spra ken de drie mannen af dat Krijn van den Helm en Piet Oberman hun besluit aan Esmée zouden meedelen. Wijbenga vroeg zijn koerierster Tiny Mulder (destijds 23

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 7