Meijers erf Lcovo^U.1 9 Jan Verbeek In de maand september staat het Wilhelminaplein, door de meeste Leeu warders als het Zaailand aangeduid, in het teken van de historie. Hier is de plaats van handeling van de Open Monumentendag. Het onderstaande gaat over een erf met bebouwing, dat voorkomt op een bekende foto van het plein. 'Een misbruik van de vergunning van de Regeering (van de stad), om nevens de eerste brug in het Zaailand, tegen de wal, een plekje gronds tot bergplaats van schelpzand te gebruiken maakte de metselaar Yble Fokkes, doordien hij daarop van 1760 tot 1774 verschillende aaneengehechte woningen bouwde, waarna de grond hem daarna ter bede werd afgestaan, en de grondpacht van 7 stuivers tot 16 Gld. verhoogd. Dit is thans het, naar den tegenwoordige eige naar, dus genoemde Meijers-erf.', aldus Wopke Eekhoff in Leeuwarden 1846. Van dit erf zien we op de foto van E. Fuchs uit ±1865 rechts een deel van de omheining en opgeslagen spullen van de veemarkt. De overlevering wil dat de noordwand van de bebouwing uit het water van de stadsgracht oprees. het Zaailand. Dit uitgestrekte plein ontstaan door de demping van de Oude Heerengracht, werd in 1851 be vloerd tot aan de herberg van Meyer, welke wij thans midden op het plein, ter hoogte van de Oude Lombardssteeg voor ons zien liggen. Daar zij (de vee markt) steeds meer ruimte eischt, werd aan de varkensmarkt in 1857 eene plaats ten zuiden en ten westen van de herberg van Meyer aangewezen terwijl de scha- penmarkt, in 1853 reeds naar het wes ten vooruitgeschoven, thans ten noorden van dit huis wordt gehouden', aldus mej. R. Visscher in Leeuwarden van 1846 tot 1906. Die varkens waren vermoedelijk vraat zuchtig want twee bomen ter linkerzij de hebben een 'houten broek' aan en we zien daar in het wegdek ook drie rijen gaten, waarschijnlijk voor palen om ze eraan vast te binden. Overigens, beide schrijvers hebben het over Het Zaailand, terwijl R. Visscher wist van de naamge ving Wilhelminaplein in 1894. De als maar groeiende veemarkt bedreigde het huis en erf van Meijer met noodlot tig gevolg: 'In den loop dezer jaren had zich de behoefte aan eene uitbreiding der veemarkt dringend doen gevoelen. In november 1870 werd daarom een plan ter vergroting dezer markt door den Raad in behandeling genomen. Het gevolg hiervan was, dat men besloot tot den aankoop van het huis en erf vanMeijer, hetwelk mid den op het plein gelegen, die uitbreiding in de weg stond. In 1871 werd dit pand afgebroken.' In mei 1872 keert het pand van Meijer nog een keer terug in een korte scher mutseling in de rubriek 'Ingezonden' van de Leeuwarder Courant. De eerste schrijver, een inzender uit Leeuwar den (naam en adres vermoedelijk bij de redactie bekend), juicht het voorstel tot verbetering en vergroting (van de veemarkt) alleszins toe. Met het oog op die vergroting werd dan ook voor eenigen tijd het huis van Meijer voor een hoogen prijs (ƒ25.000,-) aangekocht, die alleen te billijken was door de behoefte aan ruimte voor de veemarkt'. De tweede schrijver, een zekere De Jong, valt hem hierin bij: wij geven toe het heeft betrekkelijk eene hoge som gekost; dit konde ook wel niet anders, want wij moeten niet uit het oog ver- Detail van de foto die Leeuwarder fotograaf Eduard Fuchs rond 1865 maakte van het Plein voor het Paleis van Justitie. Op de voorgrond nog net zichtbaar de erfscheiding van het huis van Meijer. Een foto van de opstal is voor zover bekend nooit gemaakt, dan wel bewaard gebleven

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 11