pLjimTiiusm ATELIER lirpttinjeo l«t sneer ias LttraspeL i']j()T(ii;liAMMKN IN üLIKYEltE LiCOVOc^tdi,2 12 Fotografe, schilderes en galeriehoudster Gerharda Henrietta Matthijssen (Leeuwarden 1830-Amsterdam 1907) jare door eene dames-commissie te Gro ningen op deze wijze te werk gegaan en, door welgezinden gesteund, mogt zij het genoegen smaken ook de arme kinder wereld, van alle godsdienstige gezind ten, hen op Sint Nicolaas-avond te zien verheugen in des Heiligen goede gaven. Leerlingen wekken, voorbeelden trekken, dit spreekwoord is ook in deze zaak weder bewaarheid geworden. In navolging van Groningen heeft zich dezer dagen hier ter stede eene damescommissie met hetzelf- riIOTOGRAFE Z, M. DEN KONING. S-t. Jacobstraat3b LEEUWARDEN. v-ilpilfl* dê la;iL-tr r-i vinding fip het j{rbied der v' ,V I'iigraphic -• del'. H«l-i 1 \SIIH.ÜI .Aquarel *oom cI. a1« Xi*art mp f^rtcldnivoor etc. Gewone Zilirerdruk, Fijn Geretoucheerd per tfjrojdn 4,- Proeven liggen ter bezigt! ging in het Atelier gereed. Matthijssen adverteerde zelf prominent op de achterzijde van het catalogusomslag de doel gevormd. Natuurlijk echter heeft zij behoefte aan den bijstand der meer vermogende ingezetenen, daarom zal zij daarop weldra een beroep doen. Gelde lijke bijdragen, geschikte kleedingstuk- ken, speelgoed en andere kleinigheden, alles zal der commissie even aangenaam zijn. Zal zij zich bedrogen vinden in hare goede verwachtingen omtrent den welda digheidszin der Leeuwarders? Zoo iets te durven veronderstellen zou eene volsla- gene onbekendheid verraden met wat te allen tijde op het gebied der philantropie binnen deze stad is verrigt. Wij wekken dan ook niet tot ondersteuning op, maar wenschen deze regelen slechts te hebben beschouwd als een bewijs van onze bij zondere ingenomenheid met het plan der commissie, aan welks welslagen inder daad niet valt te twijfelen'. Het eerste feest was meteen al een doorslaand succes, veel kleding, speel goed, snoepgoed, koeken waren ingeza meld, evenals een groot geldbedrag via een intekenlijst. De dag voorafgaande aan het kinderfeest waren de korfjes tentoon gesteld in de grote zaal van Zaal van der

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 14