LiCOVac^t^i.2 13 Uit*. N. J. Boon, Aait. Het Naauw rond 1900, links op nummer 7 was jaren daarvoor de winkel van de zusters Matthijssen gevestigd Wielen (Zalen Schaaf). Het publiek kon de geschenkjes bekijken tegen een entree van een dubbeltje. Meer dan duizend goedgevulde korfjes, elk met een nummer aan een gekleurd lintje om de scholen van elkaar te onderscheiden, stonden opge steld op lange tafels. Over de uitreiking aan de kinderen van de gemeentelijke armenscholen schreef de Leeuwarder Courant: 'Allen die er bij tegenwoordig waren, moesten wel getrof fen zijn door de innige blijdschap van zooveel kinderen, die nu eens voor het eerst goed zouden ondervinden wat eigen lijk wel het Sint Nicolaasfeest betekent, en die, onder leiding der onderwijzers, vóór en na eenige liederen voordroegen. Dit onvermengd kinderlijk vreugdegevoel was zekerlijk wel de beste dank voor de dames, die deze zaak hadden ondernomen, en ook voor onze stadgenooten, die door hunne milde bijdragen van allerlei aard haar hebben doen gelukken. Ook de zaal, die verscheiden dagen door de commissie werd gebruikt, was gratis afgestaan'. Ook hier kon de gegoede Leeuwarder getuige zijn van de feestvreugde tegen betaling van vijfentwintig cent. De jaren daarna verliep de organisatie altijd langs hetzelfde stramien. In oktober werd een oproep gedaan aan een ieder die 'nog gaarne iets zouden willen afzonderen voor gemeld doel', dan wel een financiële bijdrage wilden leveren via de intekenlijs ten. In november volgde dan de aankon diging: 'De dames der Sint Nicolaascom- missie maken bekend, dat hare jaarlijkse uitdeeling zal plaats hebben in de zalen van mejuffrouw de weduwe Van der Wie len op zaterdag 4 december eerstkomen de, en dat dit jaar zullen bedeeld worden ruim 1400 kinderen. Entree 10 cents. Gemeenteschool 8 om 10.00 uur, school 11 om 11.00 uur, school 10 om 12.00 uur en school 9 om 14.00 uur'. Een andere sociale activiteit van Ger- harda was haar inzet voor de gewonden op het slagveld tijdens de Frans-Duitse oor log van 1870-1871. Het Rode Kruis nam ook in het buitenland zijn verantwoorde lijkheid en vanuit Leeuwarden vertrokken medici naar het strijdgewoel. Gerharda speelde hier ter plaatse een coördinerende rol met als speciale opdracht het regelen van ambulances. Voor haar inzet ontving zij in 1871 de zilveren herdenkingsme daille van de 'Nederlandsche Vereeniging tot het Verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog'. Arbeid Adelt Gerharda Matthijssen was een vrouw met veel eigenwaarde; zij kon zich niet neerleggen bij de ideeën die in de negen tiende eeuw bestonden over de positie van de vrouw, die werd gezien als een zwak wezen, zowel fysiek als geestelijk. Vrou welijke schoonheid vormde een aanvulling op de kracht van de man; zij was niet de gelijke van de man, maar zijn gezellin. En haar voornaamste doel in het leven was het in stand houden van de soort. Door mid del van opvoeding en literatuur werd de vrouw geleerd wat haar positie was in de wereld en werden haar normen en waar den bijgebracht om haar taak binnenshuis te accepteren: bescheidenheid, passiviteit en terughoudendheid. De buitenwereld was voor de man, de binnenwereld, het gezin, was het terrein van de vrouw. Een vrouw had nauwelijks toegang tot het openbare leven, tot het burgerschap en de politieke vrijheden; zij bestond alleen als dochter, echtgenote, moeder en zuster. In 1871 was in Delft door de 25-jarige Louise Wijnaents met de ruim twaalfjaar oudere Betsy Perk de vereniging Arbeid Adelt opgericht, de eerste vrouwenvereni ging in Nederland. De vereniging stelde zich tot doel voor vrouwen van 'beschaafde stand' een eigen broodwinning te creëren met de verkoop van producten van kunst en handwerk. Het eerste wapenfeit van de vereniging was een verkooptentoon stelling in het stadhuis van Delft, die door koningin Sophie geopend werd. De organi satie van het evenement en de ontvangst van de koningin zorgden direct voor grote spanningen binnen de vereniging, waarbij Louise en Betsy lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. De jonge vereniging spatte uit elkaar en Louise Wijnaendts richtte met anderen een nieuwe vereni ging op met nagenoeg dezelfde doelstel lingen: Tesselschade. Later zijn de ver enigingen opnieuw samengevoegd en ze worden dan ook in één naam genoemd. In veel plaatsen ontstonden al vrij snel afdelingen van de vrouwenvereniging, ook in Leeuwarden waar Gerharda Mat- thijssen de oprichtster was, samen met de dames Ypey, Schierbeek, Gevaerts, Schneither, Schimmink en Ottema. Het was niet verwonderlijk dat Gerharda \BUfMNN IwtttÖSYV

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 15