dËSP /Él M Leovo^uJ 15 Boven de linkerdame met hoed Het Palais des Arts, de galerie van Gerharda Matthijssen aan het Ruiterskwartier gen en belangstelling bevond in een omge ving, 'anders niet bestemd voor werken des vredes, maar voor het werk van de man, als hij wordt gevormd om het vader land te verdedigen in tijden van nood. Maar nu, op dit ogenblik ademde alles hier vrede'. De burgemeester had hier aan niet veel toe te voegen, anders dan een woord van 'hulde aan een deugd van Leeuwardens vrouwen, de deugd van vol harding in het goede'. De bezoekers werd al direct een proef van vrouwelijke nijverheid getoond op een gebied dat in Nederland onder vrou wen nog vreemd was, namelijk de boek drukkunst. Het was een gedicht, gewijd aan de tentoonstelling, en in het gebouw zelf, onder ogen van het publiek netjes afgedrukt door mejuffrouw J. Miedema uit Leeuwarden, op een snelpers van geheel nieuwe constructie. In het boek Van moeder op dochter lezen we dat de bijzondere attractie het kort ervoor door Aletta Jacobs behaalde artsdiploma was. Dit document oogstte de eerbiedige bewondering van de bezoekers. De tentoonstelling kreeg een grote belangstelling van individuen en groepen. Voor de deelnemende vrouwen, maar ook voor de bezoekers, heeft deze tentoonstel ling zeker bijgedragen aan de bewustwor ding dat de positie van de vrouw duide lijk aan verbetering toe was. Het was een stap op het pad van de emancipatie, die in de jaren zestig van de negentiende eeuw werd ingeslagen, een emancipatie die zich overigens vooral richtte op de meis jes en vrouwen uit de gegoede stand; op de emancipatie van de arbeidsters moest men nog enkele decennia wachten. Overleden in Amsterdam Het eerste fotoatelier van Gerharda Mat thijssen was gevestigd op de Wortelhaven van 1854 tot 1867, het jaar waarin ze een tijdje ging samenwonen met haar zus op het Naauw. Maar al een jaar later kreeg ze een nieuwe zaak in de Sint Jacobsstraat. Tien jaar daarna, in 1878 opende ze 'op het Ruiterskwartier G 95, bezijden het paleis van Justitie' haar atelier en galerie Palais des Arts, waar ze veel tentoonstel lingen organiseerde, zoals de jaarlijkse tentoonstelling van de Maatschappij van Schilder- en Tekenkunst in Frieschland, gevestigd te Leeuwarden. In de jaren negentig vertrok Gerharda naar Amsterdam, waar ze haar werk voortzette, maar van waaruit ze ook het Leeuwarder sociale, maatschappelijke en kunstzinnige leven volgde. Ze overleed in 1907 in Amsterdam.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 17