S.P, Q, Leeuwarden! Lcovo^U.1 17 Het wapen van Leeuwarden, gedekt door een gestrikt lint in plaats van een vijfbla- dige kroon. De staart van de leeuw is naar buiten gekruld. Vermoedelijk 17de eeuwse afbeelding prachtige stucplafond uit 1724 met het fors afgebeelde stadswapen. Ook hier de staart naar buiten. Maar het wapen op de al eerder genoemde zijgevel aan het Hofplein uit 1760 heeft een naar binnen gekrulde staart. Dat laatste wapen geldt tegenwoordig als het doorslaggevende argument voor het naar binnen laten krullen van de staart. Is dit wapenschild niet een duidelijk en afdoend bewijs? We stuiten hier op een merkwaardige mystificatie. Op de originele ontwerp tekening van de gevel uit 1760 krult de staart van de leeuw naar buiten en zo is het wapen destijds ook uitgevoerd. Het HCL heeft van deze gevel een hele serie foto's. Op de oudste foto's is de staart naar buiten gekruld. Maar op foto's vanaf omstreeks 1930 naar binnen. Bij restau ratiewerkzaamheden in die tijd moet men dus de staart doelbewust hebben gewij zigd. Technisch is dat goed mogelijk, want het schild is niet van steen maar bestaat uit houten onderdelen, die vrij gemakke lijk verwisseld kunnen worden. Rond die tijd was men er blijkbaar zo van overtuigd geraakt dat de Leeuwarder leeuw zijn staart naar binnen liet krullen, dat men niet opzag tegen een stukje geschiedver valsing. Wie was daarvoor verantwoorde lijk? Dat is jammer genoeg nog niet opge helderd. Enige tientallen jaren later werd nog een volgende stap op de weg van de mys tificatie gezet. In woord en geschrift werd nu uiteengezet dat het leeuwenwapen in de hal uit 1724 op een vergissing berust te. De Italiaanse kunstenaars hadden het niet goed begrepen. Vele bezoekers van het stadhuis is het bij rondleidin gen ingeprent. Overigens werden door de gemeentevoorlichting de gekste argumen ten bedacht. Zo werd aangevoerd dat de staart van de leeuw op het briefpapier van burgemeester Brandsma naar binnen krulde. De gegevens over deze drie originele wapens in het stadhuiscomplex overziend moeten we vaststellen, dat één wapen bewust is vervalst, één als een vergissing is afgedaan en één is doodgezwegen. Wat is nu het resultaat van onze wande ling? De opmerking in Verhalen in steen, dat de staart oorspronkelijk naar buiten krult, is juist. Niet juist is de opmerking dat dit veranderde vanaf de zeventiende eeuw. Na 1800 was dat nog steeds zo. De opvatting van autoriteiten De tekening bij het wapendiploma van de Hoge Raad van Adel uit 1818 is het eer ste geval waarbij de leeuw met een naar binnen gekrulde staart verschijnt. Het diploma zegt niet meer dan: een klim mende leeuw van goud'. Over de stand van de staart wordt niet gesproken. Een essentieel punt is dat dus niet. Men gaat er bij de diploma's van de Hoge Raad van Adel van uit, dat de omschrijving maatge vend is en niet de tekening. Opmerkelijk is overigens dat in het verwante wapen van Leeuwarderadeel, dat in hetzelfde jaar werd vastgesteld, de leeuwenstaar ten naar buiten krullen. In oude wapenboeken ziet men dat de staart van een bepaald wapen soms naar binnen, soms naar buiten krult. Als de leeuw maar als leeuw herkenbaar is en een staart heeft. Daar komt bij, dat de Tïïïïr"n;rr:!rnnnniii)iininiiiriiri7n.'il);:in)iii'rrrT?:'i;rrll:rnTffii Het wapen van Leeuwarden, met lofwerk ter weerszijden. De staart van de leeuw is naar buiten gekruld. De letters S.P.Q.L. staan als analogie van de officiële aanduiding van het Romeinse Rijk (S.P.Q.R.) voor Senatus Populusque Leovardiensis (de Senaat en het Volk van Leeuwarden). Het betreft vermoedelijk een 18d eeuwse afbeelding tweede helft van de achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw een periode van verval in de heraldiek is. Er werd vaak slordig getekend, soms met onbegrip voor de oorspronkelijke voorstel ling. De wapens van heel wat gemeenten zijn bij de wapenregistratie door de Hoge Raad van Adel in het begin van de negen tiende eeuw voor tegenwoordige begrip pen slordig getekend en in de loop der jaren verbeterd. Een absolute betekenis mag daarom aan de tekening niet worden toegekend. Intussen, de tekening ligt er en de vraag is, welke invloed die in Leeu warden op het afbeelden van het wapen heeft gehad. Daarvoor leggen we eerst ons oor te luisteren bij de grote autoriteit op het gebied van de Leeuwarder geschiedenis, de stadsarchivaris Wopke Eekhoff. In zijn omvangrijke boek over de geschiede nis van Leeuwarden uit 1846 schrijft hij een paar keer over het stadswapen. Hij

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 19