LcoVoF^ü*, Inhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Wim Dolk, Gregorio E. Fazzi, Bernhard van Haersma Buma, Joop de Jong, René Kuipers, Aldert Toornstra, Jan Verbeek Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar, over te maken op rekening nummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen jaarlijks in maart/april bericht van de penningmeester. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1900 ex Foto omslag voorzijde: Fragment van een ingekleurde koper gravure naar een tekening van Johannes Bulthuis uit 1790. Links het Provincie huis en op de voorgrond een praamvaar- der die door de tot 1894 bestaand hebbende gracht voortboomt nummer 39 september 2012 Fenno Schoustra, inspirator van Leovardia 1 Lange banen stof, uitgerold over het gras... 3 Een kleine geschiedenis van 'het ijsje' in Leeuwarden 6 Meijers erf 9 Nijverheid en kunst door vrouwen vervaardigd; het leven van Gerharda Matthijssen 11 Het Leeuwarder stadswapen, 'voor wie de nuance zoekt' 16 Trainer Henk Schoonhoven en de Leeuwarder Zwemclub Overdekte (LZO) 20 Een Leeuwarder hofleverancier: pianofabrikant H. Schulze 25 Cabaret aan het Zaailand 28 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 33 Historisch Centrum Leeuwarden 35 Brievenbus/mailbox 36 Prijsvraag 38 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in december 2012 Sluitingsdatum kopij 1 oktober 2012 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eige naren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal in deze uitgave zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd via secretariaat@aedlevwerd.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 2