LiCOVac^t^i.2 19 Het wapen van Leeuwarden, opgehouden door links en rechts een klimmende leeuw en omgeven door vaandels, bazuinen en lansen, circa 1788 Latere voorbeelden Aan het eind van de negentiende eeuw lijkt de naar binnen krullende staart ter rein te winnen. Het wapen op de eerste Kanaalbrug uit 1894 is daar een aanwij zing voor. Het twee jaar later gebouwde poortgebouw van de veemarkt aan de Lange Marktstraat krijgt eveneens een leeuw met de staart naar binnen (de poort is gesloopt in 1964 en de steen is tegenwoordig ingemetseld in de gevel van Eewal 45). Maar de leeuw wordt in deze tijd zeker ook met naar buiten krullende staart afgebeeld, bij voorbeeld op de fraaie zilveren medailles van de Leeuwarder IJsclub. Drie latere voorbeelden van verwar ring verdienen nog onze aandacht. Bij het 50-jarig bestaan van de Beurs in 1930 werd besloten bronzen deuren aan te bie den, waarin onder meer het wapen van Leeuwarden was verwerkt. De opdracht gevers waren er van overtuigd, dat de staart naar binnen moest krullen en zo geschiedde. Het merkwaardige resultaat is, dat de forse leeuw uit 1880 bovenaan de gevel zijn staart naar buiten laat krul len en de vijftig jaar jongere leeuwen op de deuren naar binnen! Iets dergelijks doet zich met de Grote Kerk voor. We zagen de achttiende-eeuw- se wapens in het interieur al. Maar bij de recente restauratie van de kerk in 2002 werd boven het befaamde Oranjepoortje tegen het koor het stadswapen aange bracht, nu met de staart naar binnen. Een opmerkelijk voorbeeld van verwar ring geeft de Encyclopedie van Friesland uit 1958. In de bijdrage over Leeuwarden staat dat de staart naar binnen is gekruld en daarbij wordt verwezen naar de afbeel ding in de serie stadswapens elders in het werk. Maar daar krult de staart nu juist naar buiten. Hoe is dit te verklaren? De passage over het wapen in de bijdrage over Leeuwarden is van de journalist S.J. van der Molen. Hij is vooral bekend als volkskundige maar hij was geen heraldi cus. Hij had grote aandacht voor volks kundige eigenaardigheden en ik kan me indenken, dat hij geboeid was door iets wat een bijzonder verschijnsel leek te zijn. De geschoolde heraldische tekenaar daar entegen, die verantwoordelijk was voor de wapentekeningen, daarentegen beeldde het wapen in de historisch verantwoorde vorm af. Samenvattend Vanaf de zestiende tot de negentiende eeuw wordt de leeuw in het Leeuwarder wapen constant afgebeeld met een staart die naar buiten krult. Bij de wapenre gistratie na de Franse tijd op last van Willem I wordt die lijn onderbroken. De officiële omschrijving van het Leeuwar der wapen in 1818 spreekt kortweg over een gouden leeuw op een blauw veld. De richting van de staart speelt daarbij geen rol maar de bijbehorende tekening beeldt de staart naar binnen gekruld af. Na het midden, maar vooral vanaf het eind van de negentiende eeuw begint deze afbeel ding aan invloed te winnen. In de twin tigste eeuw wordt een stukje geschiedver valsing zelfs niet geschuwd. Geleidelijk ontstaat zo de mythe, dat het Leeuwarder wapen als onderscheidend en uniek ken merk heeft, dat de leeuwenstaart naar binnen krult. De voorlopige conclusie is de volgende. Het Leeuwarder wapen is een klimmende gouden leeuw op een blauw veld. De stand van de staart is geen bepalend onderdeel. Vanouds is de staart naar buiten gekruld. Het verdient daarom aanbeveling in aan sluiting op de historische ontwikkeling de leeuw met naar buiten krullende staart af te beelden. Als iemand de staart graag naar binnen wil laten krullen mag dat. Maar dat is dan niet specifiek het Leeu warder wapen, het is een Haagse 'slip of the pen'. Met dank aan Wim Dolk, Sytse ten Hoeve, Leo van der Laan, Jelle Terluin en Klaas Zand berg.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 21