Een Leeuwarder hofleverancier: pianofabrikant H. Schulze - II. SCHULZE, Fabryknut van Piano-forto s, HOFLEVERANCIER VAN Z. M. DEN KONING 4 DER NED EIIL4ADE N 25 René Kuipers In 1850 liet Koning Willem III een advertentie in de Staatscourant plaatsen waarin alle 'Fabrikanten, Winkeliers of andere Personen geregtigd tot het voeren van het Koninklijk Wapen, worden uitgenodigd, hunne bewijzen als zoodanig vóór de 15den November aanstaande, met opgave hunner woonplaatsen, aan den Hof-Commissie op te zenden.' De Leeuwarder pianofabrikant Schulze behoorde tot deze selecte groep. In de Leeuwarder Courant van 14 sep tember 1860 lezen we het volgende: 'In de piano-fabriek van den heer H. Schul- ze alhier werd gisteren een eigenaardig feest gevierd, en wel ter gelegenheid dat gedurende het 20-jarig bestaan dezer fabriek de duizendste piano of pianino was afgewerkt. Het 40-tal knechten, waaronder meer dan één, die al dien tijd in deze dienst heeft verkeerd, werd door den Heer Schulze op zeer onbekrompen wijze onthaald en zij vermaakten zich tot laat in den avond op gepaste en vrolijke wijze. Daarbij werd menige feestdronk, in wel eenvoudige, doch niettemin regt hartelijke taal uitgebragt op den geach- ten industrieel, die sedert zoovele jaren aan menige nijvere hand werk verschaft en wiens voortreffelijk fabrikaat door de eerste pianisten, zoals Thalberg, Litolff, Dreyschock, Baldenecker enzovoorts, als om strijd is geroemd, en dan ook zoowel in Nederland als in onze Overzeesche bezit tingen en elders steeds zooveel aftrek geniet. Een blijk van belangstelling in deze gebeurtenis ontving de heer Schulze onder anderen van de Kamer van Koop handel en Fabrieken, die eene deputatie naar hem afvaardigde. Om hem bij monde van haren voorzitter, den heer Bloember gen, te feliciteren, door wien vervolgens ook de gezamelijke knechten werden toe gesproken.' M maakt aan zijne geëerde Stad- en Laudgennnten bekend dat zijn Magazijn voortien s van onderscheidene soorten van PIA NINO'S, van 7 en 6J Octaaf, van beneden-de 800 en hnoger. Deze at uk ben waarvan reeds verscheidene ten gevolge van bestelling naar Frank rijk, Engeland en fluitsehlatid verzonden zijn, hebben een ronden, vollen, zang rijken en kraeltligen toonzijn naar de nieuwste en duurzaamste constructie vervaardigd en volkomen bestand niet atteen tegen tins vochtig klimaat, maar ook tegen de verzengende hitte van onze Oost- en West-Indische bezittingen en voor welke alle de Fabrtjkant verscheidene jaren verantwoordelijk blijft. Hij ruilt ook oude Piano's legen nieuwe m, terwijl er ook bij hem gelegen heid is om Piano's te horen. (lok zijn bij hem voorhanden eenige halfsleten vierkante 6 Oetaafs-Piann's vnor CO en iagere prijzen. Voorts zijn in zijn Magazijn te hek omen alle soorten van STRIJK - en RLAAS- INSTR1IMËNTEN uit eene der eerste fabrijken alle soorten van SNAREN, zoo wel de echt Honiptmcbe als andere tot zeer matige prijzen, alsmede klassieke en gemakkelijke JlllZIJK. voor Piano, 7.ANG en alle INS I RDIBEN'I EN. Rij houdt zich iti ieders gunst en recommandatie minzaam aanbevolen. Ztjn Magazijn is to Leeuwarden Groute Kerkstraat, latter Ino. ISO, juist tegel' over da Kleine Hoogstraat en te Amsterdam Kaleer straatletter E, no. 34, over de St. Lnciesteeg. r Advertentie in de Leeuwarder Courant van 29 juli 1853 Heinrich Schulze en Anna Hillebrand Heinrich Schulze, geboren op 26 februari 1804 in Berndorf in het Vorstendom Wal deck als Johann Franz Heinrich Wilhelm Schulze, trad in het huwelijk in Leeu warden op 8 september 1841 met Anna Christina Regina Hillebrand, geboren op 27 september 1816 te Leeuwarden. Op 16 juni 1853 werd Heinrich genaturali seerd tot Nederlander. Hij overleed op bijna 59-jarige leeftijd in Leeuwarden, terwijl zijn weduwe Anna 83 jaar werd. Anna was een dochter van Jan Adolf Hil- lebrand, geboren in Lotte in de buurt van Osnabrück, en Maria Regina Christina Meyringh, geboren in Mettingen. Het echtpaar Schulze kreeg in Leeu warden negen kinderen, van wie drie zeer jong zijn overleden. De Piano-Fabriek Anna's vader Jan Adolf Hillebrand was uit Duitsland naar Leeuwarden gekomen en trad als knecht in dienst bij orgelma ker Albertus van Gruisen. Omstreeks 1812 vestigde hij zich hier zelfstandig als 'Mr. Orgelmaker, Spiegelmaker en Schreinwerker' op de hoek van de Bur- maniastraat, letter F 43. Hij was, net als zijn latere schoonzoon Heinrich Schulze, Koninklijk Hofleverancier. Hillebrand leverde aan koning Willem II in 1844 een 'ambitieuze gesneden zilverkast'. De Leeuwarder Courant bericht op 10 juli 1838 dat H. Schulze en J.A. Hillebrand 'dezer dagen hebben opgerigt een Piano- Fabrijk, waarin alle soorten van vreemde Piano's worden gemaakt'. In de krant van 12 augustus 1841 wordt echter door hen bekend gemaakt dat het 'Vennootschap tot het maken en verkoopen van Piano Fortes, door hun opgerigt onder de Firma

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 27