LcoVa.VJt^i»II Heden overleed, tot diepe droefheid van mij en mijne zes Kinderen, mijn Echtgenootde Heer JOHAKN FRAN'Z HEINRICH WILHELM SCHULZE, na een smartelijk geduldig en langdurig lijden, in den ouderdom van bijna 59 jaren in leven Fabriekant van Piano's alhier. Leeuwarden Wed, H. SCHULZE den 18 Februarij 1863. Hillebrand. De sedert 25 jaren gevestigde Fabriek van PIANO'S wordt onder dezelfde Firma gec^itinueerd. Een/ge algemeene kennisgeving. In deze periode hebben vennoot Hein- rich Schulze en dochter Anna Hillebrand elkaar ongetwijfeld leren kennen want zij sluiten een huwelijk op 8 september 1841. De pianofabriek wordt door het echtpaar voortgezet en zij hebben, als Koninklijk Hofleverancier, een piano mogen leveren aan prinses Sophie, de zuster van koning Willem III. 26 Rouwadvertentie in de Leeuwarder Courant van 20 februari 1863 Grote Kerkstraat 67, augustus 1973 Schulze en Hillebrand sedert den 19 Julij 1841, is ontbonden.' Op 10 maart 1842 koopt het echtpaar Schulze voor een koopsom van ƒ7.000,- de volgende percelen van Jacob Romein, houtkoper en timmerman, vader van de latere stadsarchitect Thomas Adrianus Romein: Grote Kerkstraat nummer 120 (later: 67), genaamd de Wildeman, alsme de Grote Kerkstraat nummer 119 (later: 69) en nummer 133 (later Perkstraat 28), omschreven als timmerwinkel en erf. In de krant van 20 mei 1842 wordt meegedeeld dat 'de Fabrijk en Magazijn van Piano Fortes (waaruit de latere moderne piano is ontstaan. R.K.) van H. Schulze is ver plaatst vanuit de Groote Hoogstraat naar de Groote Kerkstraat in het huis letter I 120, vlak tegenover de Kleine Hoogstraat, en houdt zich bij zijne geëerde Stad- en Landgenooten minzaam aanbevolen.' In 1845 verbleef de Tsjechische piano virtuoos en componist Alexander Dreij- schock in Leeuwarden en bezocht ook de pianofabriek, waar hij enige piano's bespeelde. De heer Schulze ontving van hem een loffelijk getuigschrift: 'Mit gros- sem Vergnügen und besonderem Interesse besah ich das aus ihrer Fabrik hervorge- gange Piano droit (rechtopstaande piano, R.K.) welches sich nicht allein durch ele- gantes Aüssere und sehr gute Spielart, sondern auch durch einen vollen, run den und gesangreichen Ton anszeichnet', enzovoort. Dreijschock was de eerste pianist die een stuk schreef en uitvoerde dat enkel door de linkerhand gespeeld wordt. Ook een vooraanstaand pianist en componist uit die tijd, Sigismund Thalberg, was vol lof over de Schulze piano's, getuige zijn brief uit 1847: 'Diese Klaviere vereinigen sehr viel Kraft mit grosser Gleichheit des Anslags und sind den Englischen gans gleichzustellen, wenn nicht vorzusiehen.' Poging tot brandstichting De Leeuwarder Courant berichtte op 5 september 1851 het volgende: 'Omtrent de snoode poging welke in den nacht van Zondag op Maandag is aangewend om brand te stichten in de piano-fabrijk van onzen stadgenoot, den heer Schulze, ver neemt men onder andere het volgende. Ten ongeveer 3 uur 's nachts ontwaart een der huisgenooten wakker wordende, dat er brand is in de groote werkzaal. Terstond snelt deze, een jongeling, die in de fabriek werkzaam is, derwaarts en heeft het geluk, de brandende spaanders en ander reeds vlam gevattend hebbend hout te mogen blusschen. Voorzien van eenen beitel, begeeft hij zich daarop tot een verder onderzoek door de fabriek, doch wordt plotseling door een hem onbe kend manspersoon aangevallen, die hem in de daaruit volgende worsteling onder scheidene wonden toebrengt. De onver laat zich alszoo in den ten-uitvoerlegging van zijn voornemen verhinderd ziende, neemt daarop de vlugt door een der ven- sters. Het is te wenschen dat het der ijve rige pogingen van de Policie, zal mogen gelukken om den dader van deze misdaad weldra te ontdekken.' In een advertentie op 29 september 1853 adverteerde H. Schulze voor het eerst met de toevoeging Hofleverancier van Z.M. Den Koning der Nederlanden. Hij maakte aan 'zijne geëerde Stad- en Landgenoten' onder andere bekend dat zijn Magazijn voorzien is van onderscheidene pianino's (Italiaans voor kleine piano. R.K.), waar van reeds verscheidene naar Frankrijk, Engeland en Duitsland zijn verzonden en volkomen bestand zijn niet alleen tegen ons vochtige klimaat, maar ook tegen de verzengende hitte van onze Oost- en West-Indische 'bezittingen'. Hij hield zich in ieders gunst en recommandatie aanbe volen. Op 6 december 1855 kocht het echtpaar Schulze voor een koopsom van ƒ28.500,- de volgende percelen van jonkvrouw Louisa Albertina Vegelin van Claerber- gen, stichtster van de statige villa Mari- enburg, gelegen Achter de Hovingen, nu Achter de Hoven: 'eene royaal en groot

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 28