LiCOVac^t^i.2 27 Heerenhuizinge met bordes en balcon, grooten tuin, plaatshebbende uitgang in de Oude Vermaningsteeg aan de Breedzij- de van de Nieuwestad tegenover de Waag, letter D nummers 143 (nu 150) en 144, als mede eene Huizinge bestaande uit bene den en bovenkamer, keuken of kamertje bij de stalling enzovoort, achter het eerste perceel in het Ruiterskwartier, letter D nummer 165 (nu 161) en nog eene Hui- zinge en Erve naast het vorige in het Rui- terskwartier gelegen, letter D nummer 164 (nu 159). Op 13 mei 1856 maakte de heer Schulze bekend dat zijn Magazijn in de Kerkstraat is verplaatst naar de Nieu- westad tegenover De Waag.*) Weduwe H. Schulze Op 18 februari 1863 overleed Heinrich Schulze op bijna 59-jarige leeftijd. Wedu we H. Schulze maakte op 27 maart 1863 bekend dat zij met behulp van haar enige zoon, Johann Heinrich die dan 19 jaar oud is, de fabriek van piano's zal voortzet ten. Helaas zou haar zoon al op 26-jarige leeftijd overlijden in 1869. Op 17 november 1863, ter gelegenheid van de 50-jarige herdenking van Neder lands onafhankelijkheid van Frankrijks eerste keizer, Napoleon, werd ook in Grote Kerkstraat 69, ca. 1970 Leeuwarden feest gevierd met klokgelui, vlaggen, parades en feestelijk met guir landes van lampions versierde straten. Met name werden in de krant genoemd 'de illuminatiën van de schoon versierde manufactuur-winkels van de firma Sinkel en de heeren Hoosemans Co, benevens van het piano-magazijn van mejufvrouw de weduwe Schulze, die, naast elkander op de Nieuwestad gelegen, een trits vorm den, boven beschrijving schoon en van de meeste verscheidenheid'. De weduwe Schulze, overtuigd van de kwaliteit van haar pianino's, berichtte een jaar later in een advertentie aan de Com missie van een gehouden Tentoonstelling van Nijverheid, dat zij de haar toege kende bronzen medaille niet zal accepte ren, als zijnde beneden de waardigheid van haar fabrikaat: 'hare Pianino's zijn genoegzaam, ja tot in Oost en West ten gunstigste bekend, en zullen zelve hun nen verkregen roem wel handhaven'. Op 23 oktober 1866 opende zij een fili aal in Groningen, Grootdiep 152, over de Ossemarkt. Ook hier waren pianino's van onderscheidene soorten voorhanden, naar de nieuwste constructie vervaardigd en bewerkt voor dit klimaat, tegen zeer matig gestelde fabrieksprijzen. 'Deze Instru menten onderscheiden zich door hunne kracht, zangerigheid, rondheid en egali- teit van toon, vollen bas en aangenaam helderen discant (muziekterm om de hoge tonen aan te duiden. R.K.). Garantie van soliditeit, ook bij verzending naar Indië wordt verstrekt'. Op 16 mei 1872 werd door de werklie den van de pianofabriek feest gevierd ter gelegenheid van het gereed komen van de 1500-ste pianino aan de fabriek, die op industrieel gebied een 'sieraad dezer stad' uitmaakt en nog steeds met onafgebroken succes door de weduwe werd voortgezet. De volgende dag mocht zij van het voor recht genieten om door de burgemeester mr. J.H. Bieruma Oosting en wethouder E. Bloembergen, op hartelijke en belang stellende wijze, met deze feestdag te wor den gecomplimenteerd. In mei 1877 meldde de weduwe in een advertentie een uitverkoop van enige bespeelde pianino's, zo goed als nieuw, voor veel verminderde prijzen 'door ver plaatsing van het Magazijn'. In dezelfde maand maakte ze haar verhuizing bekend Het in de jaren '70 van de vorige eeuw gesloopte hoekpand Perkstraat 28 om streeks 1925 naar de 'Groote Kerkstraat, nummer 122' (nu 63), 'schuins over de Beijerstraat', een gedeelte van het pand van de latere Han delsdrukkerij. Op 4 juni 1877 verkocht de weduwe de huizen en erven aan de Nieu- westad aan notaris Horatius Albarda. Op 1 oktober 1880 had de weduwe de eer te berichten dat zij haar fabriek alhier ophief en alle daar voorhanden zijn de pianino's wenste op te ruimen. Zij die van deze gelegenheid wilden profiteren konden in haar magazijn tot zeer matige prijzen terecht. Bij een finale verkoop op 3 januari 1881 via de notarissen Horatius Albarda en A. Ottema werd haar woning in de Grote Kerkstraat 63 gekocht door de heer H. Dijkstra. De pianofabriek aan de Perkstraat 28 en Pijlsteeg werd verkocht aan stalhouder O. Lubberts, die vervol gens via een advertentie 'zijnen geëer- den Begunstigers' bekend maakte dat hij op 12 mei 1881 is verhuisd van bij de Manege naar het Schoenmakersperk, in de vroegere pianofabriek van de weduwe H. Schulze. Mevrouw Schulze verhuisde naar Elst en is daar op 83-jarige leeftijd overleden. Zo kwam er een eind aan een bedrijf in Leeuwarden dat in de 19e eeuw 'een sieraad dezer stad' werd genoemd. Op het (latere) adres nummer 150 werd circa 1920 de nieuwbouw van het waren huis Vroom en Dreesmann gerealiseerd. In de winkel, geopend in 1845 en gesloten in 1882, van A. Sinkel op nummer 138 (hoek Oude Lombardsteeg) is thans Parfumerie Douglas gevestigd. De tussenliggende twee panden behoren nu ook bij V&D. De Oude Vermaningsteeg, naast nummer 150, links van V&D, is tegenwoordig met een deur afgesloten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 29