2 LiC0Vac^t^i»2 32 De soubrette Lotti Robel trad in maart 1933 nog op in Cabaret Eden Collectie Toornstra In het algemeen sloot het gebodene meer aan bij het soort amusement dat op het Schavernek door cabaret De Oldehove wekelijks aan de bezoekers werd voorgeschoteld en soms traden er ook dezelfde artiesten op. Opmerkelijk was de advertentie, die begin december in de Leeuwarder Courant verscheen met de mededeling dat het succesvolle cabaret Eden, met een afzonderlijke opgang hebbende bovenwoning, berg plaats, tuin en erf, uit de hand te koop was. Het pand bleek in overleg te aan vaarden en 'leende zich door zijn grote bebouwde oppervlak en ligging in het centrum ook voor andere ruimte eisen de bedrijven'. De poging had geen suc ces en ook in het nieuwe jaar ging het cabaret gewoon door met als opvallende attracties de 'Zuid-Amerikaanse' zange res Maside Gravarez, aangekondigd als de Mexicaanse Nachtegaal, de 'Weense' opera- en cabaretzangeres Dora Schopl en de spitzendanseres Elly Volmero, die tijdens haar klassieke dansen zelfs met een vervaarlijk uitziende levende boa constrictor optrad. Ook de citermuziek van het Wiener Schrammel Trio, die in de meimaand klonk, viel bij het Leeu warder publiek in de smaak. Tussen 1926 en 1931 keerden regel matig dezelfde namen terug op het pro gramma en had violist Herman Koster meestal de leiding van het strijkje dat iedere avond voor de concertmuziek en de begeleiding bij de diverse nummers zorgde. Terwijl de meeste artiesten gewoonlijk een week of enkele dagen optraden, hadden enkelen zoveel suc ces dat ze werden geprolongeerd. Dit gebeurde ondermeer bij Anny van Eyke- ren, die als 'musical act' in januari 1927 gedurende ruim twee weken verschil lende instrumenten, waaronder een xylofoon, op virtuoze wijze bespeelde. Dat dit succes niet onopgemerkt was gebleven bleek in juli van dat jaar, toen Sip Castelein haar tijdens zijn grootse kermisprogramma in Hotel Spoorzicht liet optreden. Opnieuw in de verkoop Ondertussen werd de zaak in april 1929 opnieuw te koop aangeboden, maar ook nu bood zich niet snel een belangstellen de aan en weer gingen de voorstellingen gewoon door. Kennelijk was gebrek aan publiek niet direct de aanleiding voor de verkoop. In augustus 1930 bleek Cabaret Eden, deze keer wegens vertrek, zowel te koop als te huur te zijn. De koopprijs kon nu zonder tussenpersonen in onder ling overleg overeen worden gekomen met Tamme Leemburg, die inmiddels eigenaar was geworden. Opnieuw zonder resultaat en de arties ten bleven komen, waaronder dansgroe pen als de Les Six Sinceras en de ener gieke Floris Sisters en zangeressen als Barones Le Dynde en Gladys La Fille de Montmartre. De laatste genoot eni ge bekendheid met haar repertoire van Franse chansons die ze vol overtuiging over het voetlicht bracht en zo in de stad al eerder succes had geboekt in Cabaret De Oldehove. Gedurende de kerstdagen van 1931 was er nog een uitgebreid pro gramma waarin de zangeres Fritsy Wel- ser uit de Berliner Wintergarten voor weemoedige en stemmige liederen zorg de en de danseressen Ludia en Henny hun sfeervolle klassieke dansfantasieën uitvoerden in een fraaie belichting. Gedurende het hele volgende jaar bleef Cabaret Eden open en traden er, min der frequent weliswaar, artiesten op, waaronder de bekende cabaretzange res en humoriste Lotte Robel in maart 1933 die zichzelf op de gitaar begeleidde. Daarna werd er steeds vaker gesproken over de Eden Bar of gewoon Café Eden. Toch zorgde het strijkje van kapelmees ter Herman Koster nog regelmatig voor gezellige muziek bij een lekker glaasje, waarbij volgens de inmiddels nieuwe uitbater Feike Leemburg 'de uiterst lage consumptieprijzen tijdens de uitvoering niet worden verhoogd'. De vorige exploi tant Tamme Leemburg had de zaak aan het Zaailand verlaten en in de Heere straat zijn nieuwe Café Florida geopend. Tijdens de feestweek bij de viering van het vijfhonderdjarig bestaan van Leeu warden, van 2 tot 7 september 1935, was er in het café aan het Zaailand nog een gezellig zitje en kon er elke avond wor den gedanst, maar daarna was het vrij snel afgelopen en bood Feike Leemburg zijn bedrijf te koop aan. Het doek valt voor Eden Op 14 december werd het gehele pand, dat in de advertentie werd aangepre zen als 'zeer geschikt ook voor garage of ander bedrijfs- of zakenpand', verkocht en vanaf 2 januari 1936 kwam het be schikbaar voor de nieuwe eigenaar J. Visser, die het daarna liet verbouwen tot garage. Zijn nieuwe servicestation voor alle merken auto's ging in juni open en kreeg bovendien al snel de beschik king over een moderne elektrische pomp voor de verkoop van benzine en olie. Het leek zo op het eerste gezicht een wat gewaagde onderneming, aangezien even verderop aan het Zaailand nummer 100 twee maanden eerder Eerligh met zijn ruime Garage Centrum van start was gegaan. In de praktijk bleek het echter geen probleem te zijn en toen Visser na twintig jaar in 1956 met zijn onderne ming besloot te stoppen, werden zijn activiteiten en klanten overgenomen door de firma Eerligh. In het pand van Visser vestigde vervolgens de Groninger bandenspecialist COVA één van zijn fili alen dat er jarenlang bleef bestaan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 34