Nieuws van Aed Levwerd 33 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail secretariaat@aedlevwerd.nl Café De Ossekop 100 jaar Café De Ossekop, eigendom van de fami lie Eygelaar Annee, bestond dit jaar 100 jaar. De feestelijkheden werden door de stamgasten, clubjes mensen van diverse pluimage, de week daaraan voorafgaand op hun vaste bezoekdagen al ingezet. Op vrijdag 1 juni, tijdens de drukbezochte receptie, heeft Aed Levwerd de 100-jarige een oorkonde aangeboden, waarmee de originele staat van dit bijzondere café werd onderschreven. Ter ere van het jubi leum is een door het café in eigen beheer uitgegeven prachtige glossy verschenen. Dvd Oude Ambachten Een dvd met het verhaal van vijf bevlogen mensen met hun passie voor het ambacht werd 15 april op de Liwwadderdag gepre senteerd. Zij wonen en werken in Leeu warden, veelal in de historische binnen stad. Bijzondere mensen, helemaal alleen in hun werkplaats, steeds opnieuw een bijzonder stuk vakwerk creërend. In vijf portretten ziet u de werkplaats waar zij dagelijks zijn en wat zij daar maken. Ze vertellen daarover en over de liefde voor het vak. De ambachtslieden zijn boekbinder IJke Lichthart, clavecim- belbouwer Broer de Witte, gereedschap slijper Sip van der Weide, glazenier Gerard Buising en goud- en zilversmid Theo van Halsema. De portretten zijn gemaakt door filmer Halbe Piter Claus en cameraman Ismaël Lotz. Bij de dvd verschijnt de eerste Leeu warder QR-code-stadswandeling langs de werkplaatsen. Op het raam van de werk plaats van de geportretteerden vindt u een QR-code. Met een smartphone of tablet kunt u hun deel van de filmpjes bekijken. De uitgave is nummer 3 in de Aed Levwerd serie. Verkoopprijs €14,95, te koop bij het Historisch Centrum Leeu warden, Boekhandel Van der Velde en de VVV. Ook te bestellen via de website www.aedlevwerd.nl Jeannine de Vries Liwwadder Pommerant 2012 Juryvoorzitter Pieter de Groot roemde in het juryrapport de wijze waarop en de eigenzinnigheid waarmee Jeannine de Vries, eerst samen met haar man Johan en na diens overlijden in 2006 alleen, gale rie De Vries, nu op de hoek van de Turf markt en de Tuinen al 20 jaar heeft geleid en nog leidt. De galerie heeft zich gespe cialiseerd in moderne kunst en heeft ook vele Friese kunstenaars aan zich gebon den, zoals Holly Witteveen, Sies Bleeker, Sjoerd de Vries en Anne Feddema. Daar naast biedt de galerie ook ruimte aan primitieve kunst, onder andere uit Afrika en Nieuw-Guinea. Kijk voor het juryrapport op: http:// www.aedlevwerd.nl/nieuws/verslag-alv/ juryrapport-pommeranten-pries-2012.pdf Twee winnaars Hendrik ten Hoeve- pries Tijdens de Liwwadderdag op zondag 15 april 2012 werd voor de eerste keer de Hendrik ten Hoevepries uitgereikt. De jury had de keus uit twintig aanmeldin gen. De verrassing bleek tijdens de be kendmaking, toen juryvoorzitter Peter Walon aankondigde dat de jury twee winnaars had gekozen.De ene pries werd toegekend aan het pand Oostergrachts- wal 25, bewoond door Carla van der Heijde en Rients Gratama. Dit pand werd eerder Jeannine de Vries heeft zojuist de Pommerantenpries ontvangen uit handen van Aed Levwerd-voorzitter Johan Dalstra (rechts). Achter haar juryvoorzitter Pieter de Groot

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 35