ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Gemeentearchivaris René Kunst achter zijn bureau in de Grote Kerkstraat 29, december 1980 LiCOVac^t^i.2 35 Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Sporen van Saskia Bijna een jaar lang vinden er in Fries land activiteiten plaats waarbij stil wordt gestaan bij het 400e geboortejaar van Rembrandts grote liefde Saskia (van) U(Y)lenburg(h), in Leeuwarden gedoopt als Saske Wilenburch (waarbij de W moet worden uitgesproken als U). Organisato ren zijn behalve het HCL ook de Stichting Culturele Herdenkingen in Fryslan en de Stichting Ons Bildt. In de Van Harens- kerk te Sint Annaparochie vond op 11 mei de aftrap plaats. Daar was op 4 augustus ook de Bildtse Rembrandtmarkt. Hoog tepunt wordt de opening op 13 oktober aanstaande van een wel zeer bijzondere tentoonstelling over haar helaas te korte leven in de expositieruimte van het HCL. De tentoonstelling Sporen van Saskia, die tot en met 3 maart 2013 is te zien, toont de sporen van Saskia, haar man Rembrandt van Rijn en hun families in de Nederlandse archieven. Zo worden onder meer originele documenten uit de collecties van het HCL, Tresoar, het Regionaal Archief Leiden en het Stadarchief Amsterdam getoond. Naast Saskia's doopakte en de trouwakte van haar huwelijk met Rembrandt in 1634 Tekening van Rembrandt met Saskia zit tend in bed, één van de topstukken van de expositie 'Sporen van Saskia' Collectie Groninger Museum in de kerk van Sint Annaparochie zullen ook de familieaantekeningen van haar tantezegger Rombertus Occama te zien zijn. Er zijn tekeningen en etsen die Rem brandt van Saskia maakte. Van Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam ont ving het HCL enkele originele etsen in bruikleen en van het Groninger Museum een tekening uit 1635 van Saskia zittend in bed. De expositie komt in samenwer king met Saskia biograaf en Rembrandt kenner Ben Broos tot stand. Op zaterdag 13 oktober, tijdens de Dag van de Leeuwarder Geschiedenis, wordt ook het boek van Ben Broos over Saskia gepresenteerd. 's Middags is dan de Sas- kiaviering in de Grote Kerk met drama, muziek en dans. Tijdens de manifestatie en tentoonstelling zijn er tal van activitei ten over Saskia en Rembrandt. Zo staan onder meer lezingen van Rembrandt- kenners, een filmmiddag, een poppenvoor- stelling voor kinderen, een graffitiproject, ets-demonstraties en living history op het programma. Op 13 oktober wordt ook de Saskia-app gepresenteerd, een smartphone- wandeling door de Leeuwarder binnenstad. Tijdens de wandeling wordt ingezoomd op het begin van de zeventiende eeuw, toen Saskia met haar familie aan de Ossekop woonde. Op diverse locaties in de stad krijgen gebruikers ter plekke historische beelden van Leeuwarden te zien. Naast de smartphone-wandeling kunnen ook groeps- wandelingen onder begeleiding van een stadsgids van het HCL worden geboekt. Oude stadsarchief geïnventariseerd De ruim 120 strekkende meters tellende administratie van het Leeuwarder stads bestuur over de periode 1426-1811 is ein delijk goed toegankelijk voor onderzoekers. Het naar aanleiding van het uitbrengen van de inventaris van het oude Leeuwar der stadsarchief gehouden symposium op 15 juni trok zo'n 70 belangstellenden uit zowel archivistische als wetenschappelijke hoek. 'Zonder het archief zou de Leeuwar der identiteit geen gezicht hebben gekre gen', aldus emeritus-hoogleraar Pim Kooij. Aan het eind van de middag nam burge meester Ferd Crone het eerste exemplaar van deze inventaris in ontvangst. De bur gemeester benadrukte in zijn toespraak het belang van een goede archiefzorg voor de gemeente. De inventaris is in boekvorm voor €29,50 verkrijgbaar in de winkel van het HCL. Archivaris René Kunst heeft meer dan 20 jaar gewerkt aan het toegankelijk maken van het oude archief. Het symposium met als titel De magie van oude stukken is te beschouwen als zijn moment van afscheid, hoewel hij vorig jaar al met pensioen ging. René Kunst wilde zijn klus afmaken. 'Anderhalve eeuw zijn er vergeefse pogin gen ondernomen, maar aan onvoltooide inventarissen heb je nu eenmaal niks. Ik zou het knullig hebben gevonden als ik nu net om dat ene jaar was gestopt'. René vroeg bij zijn afscheid om aandacht voor vernieuwend historisch onderzoek. Anders kan geschiedenis 'gaan verzanden in her halingen en een overdosis nostalgie'.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 37