woning had twee ingangen waardoor een kostganger in een afgescheiden deel van de bungalow kon wonen met alle voor zieningen. In de tijd dat wij nog contact met haar hadden, gaf ze ook aan dat haar erfenis later gebruikt zou moeten worden voor het stichten van een fonds waar jonge musici stipendia uit zouden kunnen ont vangen. LiCOVac^t^i.2 37 Janny van der Wal, Leeuwarden Het Sneekerdijkje In Leovardia 37 schrijft Jan Verbeek over het Sneekerdijkje, dat ooit de verbinding vormde tussen Winiaherne (de Schrans) en de Swette. Het is verdwenen tijdens de aanleg van het spooremplacement in 1864. Verbeek zegt over het oudje dijkje: 'Thans is er niets meer.' Dat is niet hele maal waar. Er is nog een miniem stukje van over: het meest oostelijke stukje van de Hollanderdijk, waar die aansluit op de Schrans. Wie komend vanaf de overweg rechtsaf de Hollanderdijk op gaat, ziet dat deze ongeveer 15 meter voorbij het beeld van Betje en Roosje Cohen, een knikje naar links maakt. Het stuk tussen die knik en de Schrans is het restant van het Sneeker- dijkje. Trek je de as van dit stukje Hollan- derdijk door naar het westen dan kom je, dwars door het station, precies uit op de Snekertrekweg. Dat is het tracé van het oude dijkje. Tijdens de uitbreiding van het stationsemplacement in 1886 is het over gebleven oostelijke deel van het Sneeker- dijkje tot aan de Hollanderdijk iets naar het zuiden verlegd. Om mij onbekende redenen is dit stuk van het Sneekerdijkje toen omgedoopt tot Hollanderdijk. Eigen lijk had dit min of meer oost-west lopende stuk van de huidige Hollanderdijk dus Sneekerdijkje moeten heten. Tom Sandijck, Leeuwarden Jitse van der Veen Bij het foto-onderschrift op pagina 29 van het vorige nummer zijn de namen van Jitse van der Veen en Piet ten Thije per abuis verwisseld. Bovendien is de naam Ten Thije daar eenmaal foutief gespeld. Daarvoor onze excuses. De redactie helder voor de geest hoe zij in haar grijs groene Opel stevig door de stad reed. Mijn grootouders waren aardige, ondernemende mensen. Op de foto die ik hierbij voeg staat het hele gezin afgebeeld omstreeks 1920: grootmoeder Jantje de Groot (1878), Trijntje/Tine (1910), mijn vader Arjen (1902), grootvader Eeltje (1877) en Hieke (1905). Mijn grootouders hadden ook vaak kost gangers, mijn vader en Hieke hebben zo van een leraar de Duitse en Engelse taal leren spreken. Het is dus ook mogelijk dat een kostganger een pianoleraar is geweest, die de belangstelling voor een piano in het gezin aangewakkerd heeft. Hieke van der Wal had zelf ook kost gangers. Een die er in het bijzonder uitspringt is Alfred Salten, dirigent van het Frysk Orkest van 1955 tot 1968. Direct na zijn aanstelling in 1955 is hij eerst een jaar bij haar in de kost geweest in de Ibisstraat. Hij zal zich niet direct definitief met zijn gezin hebben gevestigd in Leeuwarden omdat alles nog erg onze ker was rondom het jonge Frysk Orkest. Salten was een aangenaam gezelschap voor Hieke en ze raakte erg van hem gecharmeerd. Bij de familie verzuchtte ze wel eens: 'Oh, ik had zo'n man moeten ontmoeten, daar kan ik zo mooi mee over muziek praten.' Toen Salten een piano- stuk had laten liggen, studeerde zij dat in een paar dagen in. Salten vond het fantastisch. Later wenste hij haar ook als pianolerares voor zijn kinderen. In het verhaal van Rients Faber is per abuis onderstaande alinea weggelaten die mooi aansluit bij het verhaal over het pianostuk dat ze voor Alfred Salten instudeerde: 'Uit een verhaal dat nog leefde bij een familielid in Californië bleek dat ze de ambitie gehad heeft om concertpianiste te worden. Die plannen evenwel werden door de crisisjaren verstoord. Door die zelfde malaise ging ook in 1934 het S.O.L., het Symphonie Orkest Leeuwar den, ten onder. Met dat S.O.L. heeft zij als bespeelster van de cembalo meegewerkt aan de uitvoering van Handels oratorium Salomo door zangvereniging Concordia in De Harmonie op 31 januari 1929. Het is heel goed mogelijk dat Willem Zonder land (1884-1974) haar vakopleider voor piano is geweest. Hij was ook de dirigent van het S.O.L.' Tenslotte nog iets over haar verhui zing naar haar nieuwbouw aan de Tylke- dam. Ze had haar oude huis al verkocht, terwijl het nieuwe nog niet klaar was. Daarom heeft ze een tijdje in een caravan op het bouwterrein gewoond. 'Dan kan ik zelf toezicht houden', zei ze. De nieuwe

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 39