Lange banen stof, uitgerold over het gras... Lcovo^U.1 3 Wim Dolk 'Gezicht op Leeuwarden vanuit het zuiden, schilderij van Jacob Pietersz. van der Croos uit circa 1650(...). Op de voorgrond liggen lange banen stof uitgerold over het gras. Dat doet vermoeden, dat zich daar de eerste Klanderij bevond, de plaats waar lin nen door de klandermolen ging om het te strijken en van een glanslaagje te voorzien.' (http://inf.friesmuseum.nl, overgenomen in de Leeuwarder Courant 7 februari 2012) Het niet gesigneerde en niet gedateerde doek van 93 x 140 centimeter, is op 4 oktober 1967 op een veiling bij Christie's in Londen voor ruim ƒ5000,- aangekocht door het Fries Genootschap, ter plaatsing in het, toen nog onder het beheer van die vereniging staande, Fries Museum. Hoe bescheiden dat bedrag thans ook mag lijken, het vergde wel een kwart van het jaarbudget voor aankoop en onderhoud van museale voorwerpen; directeur C. Boschma wist nog van de Vereniging Rembrandt een subsidie van ƒ3000.- los te praten. Het schilderij maakte tevoren deel uit van de collectie van Graham B. Ash, Wingfield Castle (Suffolk) en was toegeschreven aan Antonie Jans van der Croos, een halverwege de 17e eeuw in Den Haag en Alkmaar werkzame landschap schilder. Boschma constateerde dat het silhouet van Leeuwarden tot in details overeenkomt met dat op een gravure in Chr. Schotanus' Beschryvinge van Fries- landt (1664). Hij dateerde het stuk op omstreeks 1670 en noemde als mogelijke maker de in dat jaar te Leeuwarden ge huwde schilder Emanuel Murant (aan wie een al in het museum hangend gezicht op Kruithuis en Vrouwepoort was toege schreven). P. Bakker beeldde het profiel af op het omslag van zijn proefschrift Gezicht op Leeuwarden (UvA 2008) en achtte het aannemelijker, dat Antonies oomzegger Jacob Pieters van der Croos, sedert 1667 (ook) in Leeuwarden wonend, de schilder was. Die opvatting is overgenomen door de museumstaf die echter de datering, in strijd met Jacobs geschatte geboortejaar 1642, wijzigde in circa 1650. Met een aantal andere prominente museumstukken heeft het schilderij onlangs een opknapbeurt ondergaan. Die restauratie heeft ook de banen textiel aan het licht gebracht. Dat kunnen geen pro ducten zijn geweest van 'de eerste Klan derij': een glanspersje, dat pas een eeuw later, gedurende een paar jaar ter plaatse in werking is geweest (zoals in 2007 omstandig is bericht in de nummers 23 en 24 van dit tijdschrift Leovardia). Het onlangs gerestaureerde schilderij Gezicht op Leeuwarden van Jacob Pieters van der Croos uit omstreeks 1670 Collectie Fries Museum Bleekvelden Zijn de 'lange banen stof, uitgerold over het gras' op het besproken schilderij slechts met moeite terug te vinden, op sommige contemporaine gezichten op en om Hollandse steden komen ze veel opval lender in beeld. In door Jacob van Ruis- dael geschilderde veldgezichten met zijn door haar blekerijen vermaarde woonstad Haarlem op de achtergrond, zijn dergelij ke banen duidelijk te herkennen als te bleken gelegde webben, maaksel van lin nenwevers. Ook op enkele gravures in de rubriek Gezigten op de Stad in het ver schiet van de Leeuwarder topografisch- historische atlas komen zulke bleekvelden voor. Blekers kozen als vestigingsplaats van hun bedrijf een dicht bij de stad gelegen vlak terrein, waar water in ruime mate beschikbaar was en de wind vrij spel had.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 5