Leova^uM 5 Bleekvelden op drie uitsneden van 17e- eeuwse profielen van Leeuwarden In 1686 is een aan de gasthuisbleek velden grenzend terrein aangewezen als bergplaats van het Leeuwarder stadsvuil. Kennelijk heeft het stadsbestuur er toen geen rekening mee gehouden, dat de bij de verwerking van het afval niet te ver mijden (turf)aswolken een negatieve invloed zouden hebben op de resultaten van de blekerij. Toen in 1723 vergun ning werd verleend tot vernieuwing van een belendend wagenhuis, is er wel als voorwaarde gesteld, dat daarin geen vee mocht worden gestald, 'opdat het water aan de bleeck behoorende door jarre niet magh worden bedorven'. Het Sint Anthony Gasthuis zag zich in 1797 gedwongen tot de verkoop van 'een royaale bleek' bij de Wirdumerpoort van 2,5 pondemaat. Nieuwe eigenaars werden voor ƒ2367,50 de gebruikers, twee broers Osinga, van wie de familie het bedrijf ter plaatse heeft voortgezet. De opmeters in 1832 (huis, zomerhuis, plaisirtuin, bleek, water behorende bij de bleek, moestuin) noteerden een oppervlakte van 0,74 hec tare. Einde van de bleken Elders reeds eerder gangbare chemische bleekstoffen vonden in de Friese con treien eerst in de 19e eeuw geleidelijk toepassing. De vertrouwde hulpmiddelen bij de natuurbleek - verzuurde melk, wei, groene zeep en potas (aan houtas ont trokken kaliumzouten) - maakten plaats, eerst voor bleekwater en waterstofperoxi de, later voor enzymen en steeds effectie vere chemicaliën. De nieuwe procedees en de toenemende lucht- en watervervuiling leidden het einde in van de bleekvelden. Het terrein van de voormalige gasthuisbleek is na 1867 verkaveld en bestemd voor woning bouw. De daar verrezen Klanderijbuurt is inmiddels weer gesloopt en in 1989 vervangen door een parkeergarage. Niets herinnert daar nog aan de vele lijnwaden, die er eeuwen aaneen aan zon en wind werden blootgesteld. Het is dan ook geen wonder, dat de beschrijvers van het Ge zicht op Leeuwarden niet goed raad wis ten met de 'lange banen stof'. ia'Vï£i

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2012 | | pagina 7