men een aantal bodehuizen te staan. Ook werd er gebouwd aan de uitbreiding van de Algemeene Friesche Levensverzeke ringsmaatschappij, de voorganger van de huidige Aegon. Maar nog belangrijker was de nieuwbouw van de Vrouwepoortsbrug in de jaren 1933-1934. Door de toename van het verkeer was het noodzakelijk om de brug te verbreden. Een hulpbrug tij dens de bouw van de nieuwe brug leidde het verkeer vanaf de Harlingerstaatweg over de stadsgracht naar het begin van de Boterhoek en verder over de Westerplan tage naar de binnenstad. LcoVdiv<)t^i»ll 8 De Westerplantage in 1956 met op de achtergrond de Ford Customline van Auke Rauwerda Foto: Bas den Oudsten Auke Rauwerda De oudste zoon van Anne Aukes, mijn vader Auke, ging na de lagere school, de rooms- katholieke Julianaschool aan de Tweebaks- markt, naar de ambachtsschool en werd daar opgeleid tot smid-bankwerker. Vervol gens werkte hij in de smederij van Marinus Eerligh in de Kleine Hoogstraat, waar hij zich verder bekwaamde in het smidswerk. Zijn volgende werkgever was Van der Werff op de Weaze 18. Dat was een wat grotere onderneming met een elektrische smede rij die grotere werken aankon. Daarnaast had Van der Werff een winkel in huishou delijke artikelen en een grote haarden- en kachelafdeling. Als kachelsmid was het onderhoud en de plaatsing van haarden en kachels een van Auke's taken. In deze tijd volgde hij de opleiding tot landmachinist voor stoomwerktuigen. Na zijn diensttijd in Assen kreeg hij een aan stelling als machinist op de zuivelfabriek De Eendracht te Marssum. Na ongeveer een jaar verliet hij de zuivelfabriek om modelmaker bij Faber Haardenfabriek in Huizum te worden. Het ontwerpen en construeren van nieuwe kolenhaarden en het maken van de daarbij noodzakelijke modellen en gereedschappen was werk dat hij met veel plezier deed en waarin hij zijn creativiteit en vakmanschap kon tonen. Liever kleine baas De jaren na 1929 worden aangeduid als de crisisjaren. Deze malaise was ook voel baar bij Faber Haard enfabriek, waar de verkoop van haarden en kachels daalde en ontslag van personeel onvermijdelijk was. Door het seizoenskarakter van de verkopen werden veel personeelsleden in de winter ontslagen. Naar behoefte werd in de zomer dan weer tijdelijk personeel aangenomen. Door een voorkeursbeleid ten gunste van getrouwde werknemers met kinderen kregen ongetrouwde werk nemers als eersten ontslag. Auke Rau- werda was ongehuwd en moest dus wor den ontslagen. Voor Auke was dit een ervaring die hem deed besluiten zijn lot in eigen handen te nemen. 'Liever kleine baas dan grote knecht' was zijn lijfspreuk. Hij deelde directeur Faber mee dat hij na de winter van 1931/1932 niet meer op hem hoefde te rekenen. Dit schaadde de relatie met de heer Faber overigens niet. Later kwam hij regelmatig in de winkel en was hij een gewaardeerde klant. De plannen om een eigen winkel te beginnen kregen begin 1932 vorm toen er een benedenverdieping vrij kwam in een van de panden van vader Anne Aukes aan de Westerplantage naast de markiezenma- kerij van Van der Schaaf. In die omgeving vonden in die periode grote veranderin gen plaats. Het Oldehoofsterkerkhof was opnieuw ingericht en geschikt gemaakt als bodeterrein. De vele bodediensten kregen hier een standplaats en aan de randen van het nieuw bestrate plein kwa- De Westerplantage veranderde van een stille straat in een drukke verkeersweg. In het midden van de foto op pag. 7 staat nog het kleine brandweerhuisje waarin de mobiele brandspuit op een handkar opgeslagen was. Later kwam op die plek de nieuwe garage van de Drietax. Het is opvallend dat de foto de toenmalige Wes terplantage laat zien. Eigenlijk bestond die omstreeks 1900 uit de achterkanten van de huizen in de Torenstraat. Die straat was toen een levendige straat met veel bedrijvigheid. Zo waren er een slager en een hoefsmid (Tinga) gevestigd, maar de levendigheid kwam vooral door de stal ling van de paarden van de vele bezoekers uit de provincie die met paard en wagen kwamen. Ook het rosse leven in Leeuwar den speelde zich hier af. Toen fotograaf Frans Andringa tachtig jaar later een foto van de Westerplantage maakte, viel er een interessante bijzon derheid op: alle huizen staan nu met de voorgevel naar de Westerplantage. De meeste huizen van de Torenstaat zijn in de loop der tijden verbouwd en kregen een voorgevel aan de Westerplantage. Alleen de Oldehove die er zo massief en machtig bovenuit steekt, veranderde niet, althans niet noemenswaardig. Auke voorzag deze veranderingen in dit voorheen wat achteraf gelegen deel van de stad. Hij bleef er zijn gehele verder leven wonen, 'onder de Oldehove', zoals hij het noemde, waar het huisadres toch altijd Torenstraat 13 bleef. Maar met het mooie uitzicht over het bolwerk en de stadsgracht met de Vrouwepoortsbrug. Hier legde hij de basis voor het nu alom bekende bedrijf Auke Rauwerda dat op 23 september 2012 80 jaar bestond en wordt geleid door de derde generatie Auke Rauwerda.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 10