Het snijwerk van de nieuwe Prin- senstoel werd bekostigd uit de admini stratie van de Geestelijke Goederen van de stad Leeuwarden. In 1763 kreeg de Leeuwarder steen- en beeldhouwer Dirk Embderveld een bedrag van ^46-19-0 betaald 'weegens gemaakte cieraden aan de Princestoel in de Galileeërkerk', zo staat op 21 september 1757 in het stedelijk resolutieboek. LcoVdiv<)t^i»ll 10 Ontwerp van Jan Nooteboom van de Prinsenstoel in de Galileeërkerk uit 1761 asymmetrische stijl van het rococo. Der gelijke ornamenten zijn op de tekening ook aan het orgel te zien. De banken zijn niet overhuifd en even min versierd met wapenkuiven. Dat is anders bij de nieuwe Prinsenstoel, die weer op de hoek van de noordbeuk en het koor werd geplaatst, onder het orgel en schuin voor de andere banken. Prinsenstoel Op de overhuiving van de Prinsenstoel stond een gebeeldhouwde kuif met een cartouche, omgeven door krijgsattribu ten als een helm, een harnas, vaandels en trommen. Misschien was het cartou che bedoeld als de plaats waar het stad houderlijk wapen moest pronken. Het gestoelte, dat uit een verhoogde ach terbank en een lage voorbank bestond, had aan de voorzijde drie vierkante panelen. Daarop was snijwerk geplaatst in de vorm van cartouches met randen van asymmetrisch bladornament. De drie rechthoekige panelen van het ach terschot waren voorzien van omgaand lijstwerk met veel rocaille bladornamen- tiek. Daarbinnen had Dirk Embderveld gebeeldhouwde festoenen geplaatst. Op de ontwerptekening van Jan Nooteboom is te zien dat er symbolische voorwerpen in waren opgenomen; in het middenpa neel een helm, harnas, schild, vaan dels en pieken, in het rechter paneel een zwaard en in het linker paneel een zogenaamde fasces. Deze roedenbundel met bijl was bij de oude Romeinen het symbool van het gezag. Al met al duidde de symboliek op de Prinsenstoel in de Galileeërkerk nogal op de uitoefening van macht. Het is aannemelijk dat hij ook het beeldhouwwerk aan de gestoelten van de regeringscolleges verzorgde. De betalin gen ervoor door de Provincie Friesland en de stad Leeuwarden staan verstopt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 12