H ULJUiJUUtilJ LiC0Vac^t^i»2 11 ni t 1 i Door Sjouke Nooteboom vervaardigde doorsnede en plattegrond van de Galileeërkerk, circa 1761 - Collectie Tresoar n-u- Doorsnede Galileeërkerk (fragmenten) van de hand van Jan Nooteboom, circa 1762 Collectie Tresoar in verzamelposten in de rekeningen en registers van betalingsordonnanties, waarin de naam van Embderveld elk jaar voorkomt, onder andere doordat hij landschapsbeeld- en steenhouwer was. Ontwerper en beeldhouwer De ontwerper van de collegebanken en van de Prinsenstoel, Jan Nooteboom (1734-1812), was één van de meest op de voorgrond tredende timmerbazen en architecten van Friesland in de tweede helft van de achttiende eeuw. Hij werkte in het voetspoor van zijn vader, Sjouke Nooteboom (1707-1761), die we onder anderen kennen als de ontwerper van de preekstoel in de Grote Kerk van Dokkum (1751) en de Waag aldaar (1752), van academiegebouwen in Franeker (1754), kerken in Ryptsjerk (1756) en Garijp (1758), het Tucht- en het werkhuis in Leeuwarden (met G. Buysing, 1756). Van zijn hand is een fraai ontwerp bewaard van een gevel van het huis van Johan nes Beucker in Leeuwarden (1754?)4. Zoon Jan Nooteboom kreeg na de dood van zijn vader in 1761 onmiddellijk de leiding over een belangrijk bouwpro ject, namelijk dat van de nieuwe vroed schapszaal achter het Leeuwarder stad huis. Hierover is door Wiebe H. Kuipers in 1965 en door Jan A. Mulder in 2005 geschreven in gelijknamige publicaties, Het stadhuis van Leeuwarden. Jan Noo- teboom ontving assistentie van de Haag se hofarchitect Pieter de Swart. Behalve aan veel Leeuwarder stadswerken, zoals die van het stadsarmenhuis, gaf hij lei ding aan de uitbreiding van het stad huis van Dokkum (1763), de bouw van het Sint Anthoniegasthuis in Bolsward (1778) en van de orgelkast in de Marti nikerk aldaar (1781). Van zijn hand is een fraai ontwerp uit 1798 van een feest- tempel bewaard gebleven in het HCL. De veelzijdige professor Petrus Camper, die zich intensief met bouwkunst bezig hield, noemde hem in een brief aan Coert Lambertus van Beijma, als hij schrijft over een door hem bewoond huis aan de Orange Eewal te Leeuwarden, in één adem met de vermaarde klassieke bouwmeester Vitruvius, maar dat zal wel spottend bedoeld zijn.5 De vervaardiger van het beeldhouw werk, Dirk Embderveld (1722-1799)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 13