LcoVOC^t Inhoud ML> Oplage 1900 ex Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 7 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Ger Boersma, Ben Broos, Sytse ten Hoeve, Joop de Jong, Walter Kromhout, René Kuipers, Reimer Rauwerda Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 20,- per jaar, over te maken op rekening nummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen jaarlijks in maart/april bericht van de penningmeester. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Foto omslag voorzijde: Luchtfoto van de bouw van de parkeer garage op het Zaailand en van het nieuw Fries Museum Foto: Koos Boertjens (boertjens.nl) nummer 40 januari 2013 Jakob Tiede Vellenga overleden Saskia, de vrouw van Rembrandt Auke Rauwerda, liever kleine baas dan grote knecht De Prinsenstoel in de Galileeërkerk Hoge nood 1 2 5 9 14 De Stoom-Stroocarton Fabriek in Leeuwarden, de eerste strokartonfabriek in Nederland 20 Een jongensclub van 1935 tot 23 januari 1945: De Zwarte Hand en De Zwervers 26 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd Historisch Centrum Leeuwarden Brievenbus/mailbox Prijsvraag Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in april 2013 Sluitingsdatum kopij 1 februari 2013 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren 32 33 34 38 Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke ei genaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal in deze uitgave zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd via secretariaat@aedlevwerd.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 2