De Stoom-Stroocarton Fabriek in Leeuwarden, de eerste strokartonfabriek in Nederland LcoVdiv<)t^i»ll 20 Prentbriefkaart uit het begin van de vorige eeuw van het Zuiderplein. Op de achter- Gevelsteen 'De Ionge Moor', oorspronkelijk grond de schoorstenen van de Stoom-Stroocarton Fabriek afkomstig uit het pand Over de Kelders 18 René Kuipers De Leeuwarder Courant van 27 december 1867 deed verslag van die opening: 'Dings- dag voormiddag om 11 uur had alhier eene eigenaardige plegtigheid plaats nl. het in werking brengen van de door de fir ma J.G. Kuipers en cie. gestichte stoom fabriek ter vervaardiging van stroocarton of stroobordpapier. Tot bijwoning waren uitgenoodigd: de heeren Commissaris des Konings, de Gedeputeerde Staten en griffier, leden van den Raad en secreta ris, de secretaris van Leeuwarderadeel en eenige andere belangstellenden. Met Leeuwarden, In december 1867 vond de officiële opening plaats van de allereerste strokar tonfabriek in ons land en wel in Leeuwarden, waar Johannes Gjalt Kuipers de oprichter was van de Stoom-Stroocarton Fabriek. Het bedrijf bleef actief tot 1904. Deze primeur op Friese bodem ging vooraf aan de strokartonfabrieken die later vooral in Groningen werden gevestigd. eene gepaste aanspraak verzocht de directeur de heer Jacs. Kuipers den heer Commissaris des Konings wel de machine in beweging te willen brengen, waaraan deze verklaarde gaarne te willen voldoen. En nu zag men in één oogenblik de gan- sche kolossale fabriek de eerste van dien aard in Nederland in werking en was men er getuige van hoe in weinige minuten het bedoelde papier, geheel voor aflevering geschikt, werd vervaardigd.' Oprichter Johannes Gjalts Kuipers, geen familie van de schrijver van dit artikel, Zuiderplein.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 22