LiC0Vac^t^i»2 21 werd geboren op 9 januari 1819 in Leeu warden en overleed op 20 juni 1886 in Amsterdam. Hij was in 1840 gehuwd met Clara Maria Achthoven (ook: Agthoven). Het echtpaar kreeg zeven kinderen, van wie drie volwassen werden (Gjalt, Geertuy en Johannes Jacobus) en vier al op jonge leeftijd overleden. Voor de geschiedenis van het bedrijf was Johannes Jacobus (1845 1904) van belang, omdat hij de fabriek van zijn vader zou overnemen. Hij trouwde in 1868 met Popkje Backer. De Jonge Moor Johannes was aanvankelijk banketbak ker, maar op 28 december 1868 liet J.G. Kuipers, zoals in een advertentie van 18 december 1868 is vermeld, 'ten gevolge van verandering van affaire' door notaris Haagsma finaal veilen het 'Koopmans- en Woonhuis met onder andere een zeer beklante Banketwinkel, letter C no. 11 'de Jonge Moor' genaamd (nu Over de Kelders 18), staande op één der beste en drukst bezochte standen aan de Voor streek 'tegenover de Kelders' te Leeu warden, evenals een ruim en hecht Bak kerijgebouw met Oven en Stoof naast het vorige en een Pakhuis letter C no. 9 naast het vorige perceel, aan de Cijprianus- steeg'. Kennelijk is de hiervoor genoemde 'verandering van affaire' van banketbak ker Johannes Gjalts Kuipers het initia tief om een stoom-strokartonfabriek te stichten die, zoals hierna vermeld, hij samen met zijn schoonzoon Engele Mie- dema aanvankelijk dreef onder de naam firma Kuipers en Miedema. Voor de bouw van deze fabriek werd vergunning verleend op een terrein tegen over het 'Aschland' in de binnenhoek van de eerste meander in oostelijke richting van de Potmarge op een stuk 'greidland' ten zuiden van de spoorbaan van Leeu warden naar Groningen. De fabriek werd gebouwd door de firma Jansma en Hos- bach uit Leeuwarden onder architectuur van de Leeuwarder architecten Frederik August en Herman Rudolf Stoett. Bij de sluiting van de strokartonfabriek in 1912 werden de gebouwen en grond gekocht door de Leeuwarder IJs- en Melkpro ducten Fabriek, De Lijempf, die in 1978 de productie verplaatste naar het wes telijke industrieterrein en de kantoor ruimte naar de Sixmastraat. Het terrein werd door de gemeente aangekocht, de gebouwen gesloopt en nadat het terrein een aantal jaren had braakgelegen, ging in 1983 de Friese Pers (Leeuwarder Cou rant) er bouwen. De fabriek Op 31 mei 1868 werd door J.G. Kuipers octrooi aangevraagd voor 'toestellen tot vervaardiging van karton of bordpapier, uit diverse soorten stro'. Na de stichting van de fabriek in 1867 werd deze achter eenvolgens gedreven door de firma Kui pers Miedema, door de firma J.G. Kui pers Co. en vanaf 1882 door de N.V. Leeuwarder Stoomcartonfabriek v/h J.G. Kuipers Co. Tot directeur werd benoemd de zoon van Johannes Gjalts, Johannes Jacobus Kuipers. Bij de opening was de fabriek inge richt met twee ketels van 'hooge druk king', elk lang ongeveer 10 meter en in diameter ongeveer 1 meter, die twee machines aandreven, een van 30 en een van 6 paardenkracht. De hoogte van de schoorsteen was ongeveer 33 meter. In 1872 waren er al drie en in 1878 vier stoomketels geplaatst. In 1879 kocht de fabriek een elektrische installatie, zo valt te lezen in K. Jansma Anderhalve eeuw energie in Friesland 1840-1990. De fabriek was met 120 werknemers de eni ge grote fabriek in Leeuwarden en was kort daarvoor uitgebreid. Het was een van de eerste fabrieken in Nederland die elektrisch werd verlicht, waarvoor men booglampen gebruikte, zogenaamde dif ferentiaallampen, met een sterkte van 400 tot 1200 normaalkaars (eenheid van lichtsterkte uit de gasverlichtingstech niek, waarbij een paraffinekaars van 2 cm doorsnede bij een gemiddelde vlam- hoogte van 50 mm als standaard werd aangenomen, RK). Op 7 november 1884 werd een vergun ning bij de gemeente aangevraagd en in augustus 1885 verleend voor het ver plaatsen van een stoommachine en het plaatsen van een nieuwe stoommachine, het bouwen van een tweede schoorsteen en het vergroten van het fabrieksgebouw op het perceel aan de Potmarge nummer 3. In 1891 was de fabriek voorzien van vijf stoomketels, totaal 400 paardenkracht. d' Ir J Zuivelfabriek De Lijempf, vlak voor de afbraak in 1978

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 23