KENNISGEVING. LiC0Vac^t^i»2 22 BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Leeuwarden brengen ingevolge het bepaalde bp artikel 8 der Hinderwetter kennis van het Publiekdat door ben bij besluit van 1 Juli j.l.no. 1bij wijze van proef tot uiterlijk den len October van het jaar 1901 vergunning ie verleend aan de Naamlooie Vennootschap BE LEEUWARDER STOOM- CARTONFABRIEEgevestigd te Leeu warden en hare rechtverkrijgenden, tot het hebben en exploiteeren van een Stoom- Stroocartonfabriek in het perceel plaatse lijk gequoteerd Potmarge no. 3 te Leeuwarden, zulks onder voorwaarden; A. Wat betreft de inrichting. B. Tegen brandgevaar. C. Tegen verspreiding van Stof en Boet. D. Wat betreft het Afvalwater. Leeuwarden den 3en Juli 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. RÖELLBurgemeester. P. A. BERGSMA Secretaris. Advertentie Leeuwarder Courant, 5 juli 1899 In 1899 fabriceerde de fabriek per week 360.000 kilogram strokarton, met name verpakkingsmateriaal voor Engeland. De gebroeders Sigismund Charles en Max Charles Witting waren daar de handels agenten. In 1881 kochten zij samen met de heer L. Pilger Lzn. te Haarlem 3/9 aandelen in de fabriek. Op 15 mei 1873 bij een bezoek aan Leeuwarden heeft Z.M. Koning Willem III 'een bezoek gebragt aan die belangrij ke industriële inrigting en met de meeste belangstelling bezigtigd'. Op de wereld tentoonstelling te Parijs in 1889, waarin ook de Eiffeltoren werd voltooid, werd een inzending van de fabriek bekroond met een zilveren medaille. De inzending bestond uit een Korinthische zuil van 350 kilo strokarton, hoog 4.60 meter, op een voetstuk van losse bladen kar ton met een gewicht van 650 kilo. Aan voor- en achterzijde droeg de zuil een rijk versierd schild van gebrand karton, met aan de ene zijde het opschrift 'Leeu warder Stoomcartonfabriek Cartonnerie te Leeuwarden, directeur J.J. Kuipers' en aan de andere zijde 'Witting Brothers Londres E.C., 49 Cannonstreet'. Het productieproces De vruchtbare kleigronden, met name in Groningen, waren zeer geschikt voor graanbouw. Het grote overschot aan stro werd slechts voor een gering deel gebruikt, onder andere in de vee teeltbedrijven of tuinderijen. Voordat de strokartonfabricage een aanvang nam werd het overblijvende grootste deel verbrand. De strokartonfabriek in Leeuwarden was voor zijn benodigde stro hoofdzakelijk aangewezen op het stro afkomstig uit deze gebieden van Groningen en voor een klein deel op die uit het noorden van Friesland. De bij de fabriek aangevoerde stroba len werden eerst naar een hakselma chine gebracht, die de balen in kleine stukjes van een paar centimeter hakte. Vervolgens werden deze naar een kook- apparaat, in de vorm van een grote ijzeren bak met een doorsnede van 4 a 5 meter, getransporteerd. Onder toe voeging van kalkmelk (gemaakt van gebluste kalk) ter bevordering van het zogenaamde 'gaar' worden, werd het stro hierin gestampt. Het kookapparaat werd vervolgens afgesloten met een groot dek sel, dat met schroefbouten werd vastge zet. Daarna werd stoom ingebracht en draaide het kookapparaat zolang om een as tot het stro 'gaar' was. Hierna ging het gekookte stro naar een grote ronde bak, de 'Kollergang', waarin twee ronde stenen stonden, de 'Kollerstenen'. De ste nen draaiden om een as in de bak, waar door het gekookte stro onder toevoeging van veel water werd gemalen. Na afloop van het malen werd aan de onderkant van de bak een ventiel geopend en liep het gemalen stro naar de Hollandermo len om daar onder toevoeging van weer veel water nog fijner te worden gema len. De stro-pap ging vervolgens via een goot naar de papbak (stofkuip), waarna de pap op de strokartonmachine kwam. Bij het begin van de machine werd de brij gedragen door een koperen zeef, ter ontwatering, en liep vervolgens op vilten dekens in een eigen baanbreedte van voldoende vastheid naar met stoom gevulde ronddraaiende cilinders, die de stro-papbaan deden drogen. Kollersteen, op 23 mei 1984 geplaatst bij de ingang van Eska Gaphic Board, de opvolger van N.V. Cartonfabriek Beukema Co. aan de Meint Veningastraat in Hoogezand

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 24